Praktično usposabljanje z delom (PUD)

Vzgojno-izobraževalni proces je sistematično organizirana dejavnost v kateri dijaki oziroma kandidati osvajajo znanja, ter razvijajo spretnosti, veščine in pridobivajo delovne navade.

Izobraževanje (in vzgoja) poteka v okviru splošnoizobraževalnih predmetov, strokovnih predmetov (oziroma modulov), predmetov (oziroma modulov) praktičnega pouka, v okviru interesnih dejavnosti in seveda praktičnega usposabljanja z delom pri delodajalcu, kjer dijaki praktično uporabijo v šoli pridobljena znanja, spretnosti, veščine in delovne navade ter jih nadgradijo.

Sklad je izvajal projekte, sofinanciranja spodbud delodajalcem za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom za vajence, dijake in študente višjih šol.

Kaj smo omogočili izvajalcem praktičnega usposabljanja z delom?

  • Skupno je bilo v šolskih letih od 2008/2009 do 2013/2014 izvedenih sedem (7) javnih razpisov.
  • V tem času je bilo izplačanih 17.703.802,55 EUR.
  • V vseh šolskih letih je bilo vključenih 26.121 udeležencev programov izobraževanja in usposabljanja ter 12.143 izvajalcev praktičnega usposabljanja oziroma izobraževanja.

Z operacijami smo želeli spodbuditi vključevanje delodajalcev v izvajanje praktičnega usposabljanja z delom, saj se s tem posledično dvigne znanje in usposobljenost posameznikov. Pomembna je poglobitev sodelovanja med izobraževalnimi institucijami in gospodarstvom ter izboljšanje odzivnosti sistemov izobraževanja in usposabljanja na potrebe trga dela, kar vodi v kakovostnejši sistem poklicnega izobraževanja ter v večjo zaposljivost mladih.

Zadnja operacija se je zaključila 30. 4. 2015.

 

Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Javni razpis se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013, 3. razvojne prioritete: Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja; prednostne usmeritve 3.2 Izboljšanje usposobljenosti posameznika za delo in življenje v družbi, temelječi na znanju. 


Novice

Obvestilo o odpiranju vlog na JR PUD

Odpiranje vlog, ki bodo prispele na Javni razpis za krepitev sodelovanja delodajalcev in socialnih partnerjev s srednjimi poklicnimi in višjimi strokovnimi šolami v izobraževalnem procesu v šolskem oziroma študijskem letu 2021/2022 (JR PUD), ne bo javno....

Kontakti

Dunajska 20, 1000 Ljubljana gp@sklad-kadri.si

Vsi kontakti
Na vrh strani