Neformalno izobraževanje in usposabljanje zaposlenih (NIUZ)


Služba vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je 9. 5. 2017 potrdila program »Neformalno izobraževanje in usposabljanje zaposlenih, ki se je zaključil 31. 1. 2019.

Program je bil namenjen spodbujanju usposabljanja zaposlenih za konkurenčnost in zaposljivost za povečanje kompetenc in mobilnosti zaposlenih na eni strani ter tudi krepitve konkurenčnosti delodajalcev na drugi. 

Cilji programa so bili:

  • spodbujanje vseživljenjskega učenja zaposlenih;
  • ozaveščanje zaposlenih posameznikov o pomenu vlaganja v osebni in karierni razvoj z namenom večanja njihove konkurenčne prednosti na trgu dela;
  • zviševanje usposobljenosti zaposlenih posameznikov z namenom ohranjanja zaposlitev in preprečevanja prehoda neustrezno usposobljenih ali presežnih delavcev v brezposelnost;
  • izboljšati motiviranost in prilagodljivost zaposlenih posameznikov (z dvigom splošnih in generičnih kompetenc zaposlenih);
  • povečanje mobilnosti na trgu dela in zaposlitvenih možnosti zaposlenih posameznikov (tudi razvoj novih kariernih možnosti …).

Ciljna skupina programa so bili: 

  • posamezniki, ki so v rednem delovnem razmerju v Republiki Sloveniji, 
  • samostojni podjetniki; pod pogojem, da niso v delovnem razmerju pri drugem delodajalcu in 
  • posamezniki, ki so vpisani v razvid samozaposlenih v kulturi.

V sklopu programa je bil izveden en razpis, kjer je 1796 posameznikov, v okviru 2.034 vlog, prejelo sredstva za različna usposabljanja v vrednosti 1.102.700,52 EUR. Posamezni vlagatelj je lahko oddal več vlog za različna usposabljanja. 

Vsebine usposabljanj, ki so jih uveljavljali vlagatelji, so bile zelo različne. Največji delež usposabljanj predstavljajo tečaji tujih jezikov (30 odstotkov); usposabljanja s področja mehkih veščin (komunikacija, vodenje, …) predstavljajo 13 odstotkov, usposabljanja s področja informacijske tehnologije 10 odstotkov; usposabljanja s področja nevrolingvističnega programiranja (NLP) 5 odstotkov.  Druge vsebine so bile tudi: računovodstvo in knjigovodstvo, usposabljanja za mediatorje, tečaji za pridobivanje licenc in usposabljanja za strokovne izpite, pridobitev nacionalnih poklicnih kvalifikacij (NPK), udeležbe na konferencah in seminarjih. 

Skupna vrednost sredstev, namenjenih za izvedbo programa, je znašala 2.100.000,00 EUR, od tega sta znašala:

  • prispevek Evropske unije 80 %,
  • pripadajoča slovenska udeležba 20 %.

Program se je izvajal v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, v okviru prednostne osi 10: Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost. Izvajal se je v Kohezijski regiji vzhodna Slovenija in v Kohezijski regiji zahodna Slovenija.

Program sta sofinancirala Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enako možnosti.


Kontakti

Dunajska 20, 1000 Ljubljana gp@sklad-kadri.si

Vsi kontakti
Na vrh strani