Sklad

O nas

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije je osrednja institucija v državi, ki na podlagi Zakona o Javnem štipendijskem, razvojnem, invalidskem in preživninskem skladu Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: ZJSRS) in Ustanovitvenega akta Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: ustanovitveni akt) deluje na naslednjih področjih:

  • Štipendiranje

Sklad razpisuje različne štipendije za izobraževanje dijakov in študentov, pa tudi strokovnjakov, kot so Zoisova štipendija za spodbujanje doseganja izjemnih dosežkov, štipendije za mednarodno mobilnost v okviru programov Ad futura, štipendije za deficitarne poklice in druge. Zbira in objavlja tudi druge štipendije, kot so ponudba kadrovskih štipendij delodajalcev in štipendije drugih ustanov.

  • Vlaganje v razvoj kadrov

Sklad s pomočjo evropskih sredstev izvaja različne programe, s katerimi skrbi za razvoj ljudi od šolanja do konca karierne poti. Mladim omogoča pridobivanje praktičnih izkušenj že v času izobraževanja. Podjetjem nudi podporo pri razvoju zaposlenih vseh generacij, pri pridobivanju novih znanj in razvoju kompetenc tako z razpisi kot z izvajanjem številnih brezplačnih podpornih dejavnosti.

  • Spodbujanje zaposlovanja invalidov

Sklad spodbuja zaposlovanje invalidov in ohranjanje delovnih mest zanje tako, da odloča o finančnih vzpodbudah za delodajalce, ki zaposlujejo invalide (nekatere vzpodbude so pogojene tudi s preseganjem kvote), oziroma spremlja izpolnjevanje kvote zavezancev za kvoto in odloča o obveznostih delodajalcev, ki predpisane kvote ne dosegajo.

  • Zagotavljanje pravic delavcem ob insolventnosti delodajalca

Sklad zagotavlja pravice delavcem, ki jim je delovno razmerje prenehalo zaradi insolventnosti njihovega delodajalca ali izbrisa delodajalca iz sodnega registra. Uveljavljajo lahko pravice glede neizplačane plače oziroma nadomestila za zadnje tri mesece pred prenehanjem delovnega razmerja, glede nadomestila za neizkoriščen letni dopust v tekočem letu in odpravnino.

  • Zagotavljanje pravice otrok do nadomestila preživnine

Sklad otrokom, ki jim je s pravnomočno sodbo, začasno odredbo oziroma dogovorom pri centru za socialno delo določena preživnina, a je preživninski zavezanci ne plačujejo ali jo plačujejo neredno, zagotavlja pravico do nadomestila preživnine.

  • Mednarodna izterjava preživnin

Sklad je osrednji posredovalni in sprejemni organ v postopkih mednarodne izterjave preživnin.


Kontakti

Dunajska 20, 1000 Ljubljana gp@sklad-kadri.si

Vsi kontakti
Na vrh strani