Sklad

O nas

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije je osrednja institucija v državi, ki na podlagi Zakona o Javnem štipendijskem, razvojnem, invalidskem in preživninskem skladu Republike Slovenije (ZJSRS) in Ustanovitvenega akta Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije (Ustanovitveni akt) deluje na naslednjih področjih:

  • ŠTIPENDIRANJE

Sklad razpisuje različne štipendije za izobraževanje dijakov in študentov, pa tudi strokovnjakov, kot so Zoisova štipendija za spodbujanje doseganja izjemnih dosežkov, štipendije za mednarodno mobilnost v okviru programov Ad futura, štipendije za deficitarne poklice in druge. Zbira in objavlja tudi druge štipendije, kot so ponudba kadrovskih štipendij delodajalcev in štipendije drugih ustanov.

  • VLAGANJE V RAZVOJ KADROV

Sklad s pomočjo evropskih sredstev izvaja različne programe, s katerimi skrbi za razvoj ljudi od šolanja do konca karierne poti. Mladim omogoča pridobivanje praktičnih izkušenj že v času izobraževanja. Podjetja podpira pri razvoju zaposlenih vseh generacij, pridobivanju novih znanj in razvoju kompetenc tako z razpisi kot tudi z izvajanjem številnih brezplačnih podpornih dejavnosti.

  • SPODBUJANJE ZAPOSLOVANJA INVALIDOV

Sklad spodbuja zaposlovanje invalidov in ohranjanje delovnih mest zanje tako, da odloča o pravicah in obveznostih invalidov in delodajalcev v skladu z veljavnimi predpisi. Spremlja izpolnjevanje kvote in ukrepa ob neizpolnitvi ter na podlagi izvedenih postopkov dodeljuje finančne vzpodbude za zaposlovanje invalidov. 

  • ZAGOTAVLJANJE PRAVIC DELAVCEM OB INSOLVENTNOSTI DELODAJALCA

Sklad zagotavlja pravice delavcem, ki jim je delovno razmerje prenehalo zaradi insolventnosti njihovega delodajalca ali izbrisa delodajalca iz sodnega registra. Uveljavljajo lahko pravice glede neizplačane plače oziroma nadomestila za zadnje tri mesece pred prenehanjem delovnega razmerja, nadomestila za neizkoriščeni letni dopust v tekočem letu in odpravnino.

  • ZAGOTAVLJANJE PRAVICE OTROK DO NADOMESTILA PREŽIVNINE

Sklad otrokom, ki jim je s pravnomočno sodbo, začasno odredbo oziroma dogovorom pri centru za socialno delo določena preživnina, a je preživninski zavezanci ne plačujejo ali jo plačujejo neredno, zagotavlja pravico do nadomestila preživnine.

  • IZTERJAVA PREŽIVNINE IZ TUJINE

Sklad je osrednji, posredovalni in sprejemni organ v postopkih mednarodne izterjave preživnin.

Kontakti

Dunajska 20, 1000 Ljubljana info@sklad-kadri.si

Vsi kontakti
Na vrh strani