Odločba in izplačila


Odločbo o priznanem nadomestilu preživnine sklad izda najkasneje v roku dveh mesecev po prejemu popolne vloge, kot to določa Zakon o splošnem upravnem postopku.

Sklad bo na podlagi dokončne odločbe (ko preteče 15 dni od prejema odločbe, pa se stranka ni pritožila oziroma po prejemu odločbe ministrstva, v kolikor je bila vložena pritožba) izvedel prvo izplačilo nadomestila preživnine do 15. v naslednjem mesecu. Vsa nadaljnja izplačila bodo izplačana za tekoči mesec.

Nadomestila preživnine sklad za vse upravičence izplačuje enkrat mesečno, in sicer 15. v mesecu. Če je to sobota, nedelja ali praznik, je izplačilo na zadnji delovni dan pred tem.

Na odločbo je dovoljena pritožba. Pritožbeni rok je 15 dni od prejema odločbe. Pritožbo je treba nasloviti na Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, pošlje pa se jo na Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije, Dunajska cesta 20, Ljubljana. V skladu z Zakonom o splošnem upravnem postopku je pritožbo možno pri skladu podati tudi ustno na zapisnik. Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti mora o pritožbi odločiti najkasneje v dveh mesecih od vložene pritožbe. V sporih zoper odločbe ministrstva odloča Upravno sodišče Republike Slovenije.

Pritožba preživninskega zavezanca, ki je sodeloval v postopku, ne zadrži izvršitve odločbe.

Višina nadomestila preživnine se usklajuje s količnikom uskladitve preživnin in nadomestil preživnin, odvisna pa je od otrokove starosti. 

Starostni pogoj je izpolnjen v mesecu, v katerem otrok dopolni določeno starost. Otrok bo pridobil pravico do nadomestila preživnine po zakonu od prvega dne naslednjega meseca od vložitve zahtevka.

Ta od 1. 2. 2024 znaša: za otroka do 6. leta starosti 93,73 EUR, za otroka od 6. do 14. leta starosti 103,09 EUR, za otroka nad 14. letom starosti 121,83 EUR. Ko je preživnina nižja od navedenih zneskov, je višina nadomestila preživnine enaka znesku določene preživnine.

Transakcijski račun preživninskega sklada je SI56 01100-6544955820.

PREVERITE DATUM NASLEDNJEGA IZPLAČILA

Kontakti

Dunajska 20, 1000 Ljubljana gp@sklad-kadri.si

Vsi kontakti
Na vrh strani