Postopek uveljavljanja pravice


Zahtevo za uveljavitev pravice do nadomestila preživnine za otroka vloži njegov zakoniti zastopnik oziroma po polnoletnosti upravičenec sam.

Zahtevo se vlaga na predpisanem obrazcu, in sicer:

K zahtevi za uveljavitev pravice do nadomestila preživnine je treba priložiti:

  • dokument, s katerim je bila določena otrokova preživnina (sodba, sklep sodišča …);
  • obvestilo pristojnega centra za socialno delo o zadnji uskladitvi preživnine;
  • v kolikor je bila predhodno poskušana izvršba: dokazilo, da je upravičenec oziroma zakoniti zastopnik uveljavljal plačilo preživnine, kot je predlog za izvršbo, sklep sodišča o izvršbi ali pa se navede, da je bila vložena popolna vloga za izterjavo preživnine iz tujine in bo sklad sam preveril datum vložitve popolne vloge. Iz navedenih dokazil mora biti razvidno, da postopek izvršbe teče že dva meseca oziroma, da je bil neuspešno končan iz razlogov, ki niso na strani upnika (predhodna izvršba ni pogoj za uveljavljanje pravice, vendar v tem primeru sklad preživninskega zavezanca pozove, da se izjavi o neplačanih preživninah);


  • otrok, starejši od 18 let, mora predložiti tudi potrdilo o šolanju;
  • priložijo se lahko tudi druga potrdila, ki se nanašajo na pridobitev pravice do nadomestila preživnine; 
  • sklad je tudi osrednji, sprejemni in posredovalni organ za mednarodno izterjavo preživnin. Vse informacije najdete na povezavi o izterjavi preživnine iz tujine.  

POMEMBNO! Uveljavljanje pravice do nadomestila preživnine za otroke, ki so starejši od 18. let

  • Za otroke, starejše od 18 let, ki na dan polnoletnosti že prejemajo nadomestilo preživnine, bo sklad po uradnem postopku preveril, ali še izpolnjujejo pogoje za upravičenost do nadomestila preživnine, ter jih pozval, da sodelujejo v postopku.

Zahtevo s prilogami se pošlje priporočeno po pošti ali dostavi osebno na naslov: Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije, Dunajska cesta 20, 1000 Ljubljana.

Kontakti

Dunajska 20, 1000 Ljubljana gp@sklad-kadri.si

Vsi kontakti
Na vrh strani