Pogoji in postopek uveljavljanja pravic

Pogoji

V primeru stečaja:

  • da so vlagatelji prijavili svoje terjatve v rokih in na način, ki jih določa Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju, pri čemer prijava terjatve v stečajnem postopku ni pogoj, če je bil stečajni postopek končan, ne da bi bila opravljena delitev upnikom, ker premoženje, ki bi prišlo v stečajno maso, ni zadoščalo niti za stroške stečajnega postopka oziroma je bilo neznatne vrednosti.                                  

V primeru prisilne poravnave:

  • da so vlagatelji, ki jim pravice niso bile priznane skladno s predpisi, ki urejajo delovna razmerja, uveljavljali varstvo svojih pravic.

V mednarodnih primerih:

  • da so vlagatelji prijavili svoje terjatve skladno s postopkom zaradi insolventnosti, ki je bil uveden v eni od drugih držav članic Evropske unije ali Evropskega gospodarskega prostora.


Postopek 

Vlagatelji zahtevo vložijo prek območne službe Zavoda RS za zaposlovanje na obrazcu, ki je na voljo na območnih službah tega zavoda, za tisk pa je na voljo tudi tukaj.

Zahtevi morajo priložiti:

  1. dokazilo o odpovedi pogodbe o zaposlitvi zaradi začetka stečajnega postopka (sklep o prenehanju delovnega razmerja, odpoved zaradi začetka stečaja, ki ga izda stečajni upravitelj),
  2. dokaz o prijavi terjatve v postopku stečaja (zaradi prisilne poravnave ali insolventnosti v eni od drugih držav članic Evropske unije ali Evropskega gospodarskega prostora (ne v Sloveniji)), s potrdilom o oddaji na sodišče (sprejemni žig, poštno potrdilo),
  3. potrdilo delodajalca ali stečajnega dolžnika o neporavnavnih terjatvah (Obr. JS-010-P.pdf, če stranka te priloge ne bo priložila, bo Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije podatke pridobil sam),
  4. fotokopija pogodbe o zaposlitvi (samo če ima delodajalec sedež v eni od drugih držav članic Evropske unije ali Evropskega gospodarskega prostora),
  5. dokaz o uveljavljanju varstva svojih pravic (samo v primeru prisilne poravnave).

Če ima delodajalec sedež v eni od drugih držav članic Evropske unije ali Evropskega gospodarskega prostora (ne v Sloveniji), mora potrdilo iz 3. točke delavec pridobiti sam.

Rok za vložitev zahteve za priznanje pravic je 90 dni od datuma prenehanja delovnega razmerja.

Sklad bo o popolni vlogi odločil v zakonskih rokih.                                                                                

Kontakti

Dunajska 20, 1000 Ljubljana gp@sklad-kadri.si

Vsi kontakti
Na vrh strani