Pogosta vprašanja in odgovori

Splošni rok, v katerem lahko upravičenci pričakujejo odločbo, je 1 mesec. Če pa je za pravilno odločitev potreben posebni ugotovitveni postopek, je ta rok 2 meseca. V praksi je čas odločanja 14 dni od popolnosti vloge.

V skladu z 20. členom ZJSRS so pravice po ZJSRS neodtujljive osebne materialne pravice in jih ni dopustno prenesti na drugega, prav tako ne podedovati. To pomeni, da jih mora in lahko uveljavlja osebno le upravičenec (ki pa ima v postopku lahko pooblaščenca - za zastopanje v postopkih pri uveljavljanju pravic delavcev se uporabljajo določila Zakona o splošnem upravnem postopku).

V primeru, da odločba še ni bila izdana, se bo postopek ustavil. Predmet postopka so neodtujljive osebne materialne pravice, ki jih ni dopustno prenesti na drugega in ne podedovati.

Po prejemu odločbe se lahko stranka v roku 15 dni pritoži na Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve. Pritožbo pošlje pisno ali poda ustno na zapisnik pri skladu, obravnavalo pa jo bo Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve.

Pritožbe na odločbe bo kot drugostopenjski organ reševalo Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve. V skladu z določili Zakona o splošnem upravnem postopku morajo biti pritožbe rešene najkasneje v dveh mesecih od vložene pritožbe.

Upravičenec izgubi pravice po ZJSRS (21. člen) v primeru, če je dal neresnične podatke glede izpolnjevanja pogojev za pridobitev oziroma obseg pravic po tem zakonu, če ni sporočil sprememb, ki lahko vplivajo na pridobitev oziroma obseg pravic po tem zakonu, in če je bil v času do izvršitve odločbe sklada že poplačan iz naslova pravic po ZJSRS najmanj v višini, ki jo zagotavlja sklad.

Prispele vloge začne sklad preučevati že, ko upravičenec vloži vlogo pri območni službi Zavoda za zaposlovanje, kjer upravičenca opozorijo na morebitne pomanjkljivosti in mu tudi dajo možnost, da vlogo dopolni. Seveda pa šele pri samem odločanju oseba, ki vodi postopek lahko oceni ali bo s stranko potrebno še nadalje razjasniti dejansko stanje ali ne.

Delodajalci oziroma stečajni upravitelji so dolžni na podlagi določil Zakona o Jamstvenem skladu RS skladu dati potrebne podatke. V primeru, da tega ne storijo, obstajajo določila zakona o upravnem postopku ter druga pravna sredstva, ki silijo v dostavo ustreznih podatkov.  

Kontakti

Dunajska 20, 1000 Ljubljana gp@sklad-kadri.si

Vsi kontakti
Na vrh strani