Katalog informacij javnega značaja


1. Osnovni podatki o katalogu

Polni naziv organa:

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije

Naslov:

Dunajska cesta 20

1000 Ljubljana

Slovenija

Telefon:

+386 (0)1 434 10 81


Telefaks:

+386 (0)1 434 58 99


E-pošta:

info@sklad-kadri.si

jpsklad@jps-rs.si

URL:

www.srips-rs.si

Uradne ure:

ponedeljek, sreda in petek od 9. do 12. ure, ob sredah tudi od 14. do 16. ure

Poslovni čas:

ponedeljek, torek, četrtek: od 9. do 14.30 ure, sreda od 9. do 16. ure in petek od 9. do 13.30

Matična št:

1198459000

ID za DDV:

86279670

Številka podračuna pri UJP:

01100 - 6950264112 (delovanje sklada)

01100 - 6000054149 (štipendije)

01100 - 6000063752 (Kohezijski sklad)

01100 - 6544955820 (preživninski sklad)

01100 - 6544954268 (jamstveni sklad)

01100 - 6000042024 (invalidski sklad)

01100 - 6000055119 (mednarodna izterjava preživnin)

Namensko premoženje:

12.445.318,16 EUR

Sklad je posredni proračunski uporabnik.

Odgovorna oseba:

mag. Barbara Leder, direktorica

Datum prve objave kataloga:

september 2004

Datum zadnje spremembe:

22. julij 2022

Katalog je dostopen na spletnem naslovu:

https://www.srips-rs.si/sl/sklad/o-nas/informacije-javnega-znacaja/katalog-informacij-javnega-znacaja 

Druge oblike kataloga:

Tiskana oblika je v fizični obliki dostopna na sedežu sklada.


2. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga

2.1 Kratek opis delovnega področja organa:

 • izvajanje dejavnosti, povezanih z dodeljevanjem štipendij v skladu z Zakonom o štipendiranju, ki se nanaša na Zoisove štipendije, štipendije Ad futura, štipendije za Slovence v zamejstvu in Slovence po svetu ter štipendije za deficitarne poklice;
 • izvajanje programov v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, zlasti prednostne osi 8 (Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile) in osi 10 (Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost);
 • krepitev mednarodnega sodelovanja z razširitvijo programov štipendiranja oziroma financiranja izobraževanja v tujini in drugih programov mednarodne mobilnosti;
 • razvoj in izvajanje novih programov za zaposlene v podjetjih z namenom dviga usposobljenosti in zaposljivosti ter konkurenčnosti podjetij;
 • zagotavljanje pravic delavcem, ki jim je delovno razmerje prenehalo zaradi insolventnosti delodajalca, to pomeni, da je nad njim začet stečajni postopek ali da je sklep o potrditvi prisilne poravnave s finančno reorganizacijo postal pravnomočen;
 • zagotavljanje uveljavljanja pravice do nadomestila preživnine tistim otrokom, ki jim je s pravnomočno sodbo, začasno odredbo oziroma dogovorom pri centru za socialno delo določena preživnina, vendar je preživninski zavezanci ne plačujejo;
 • odločanje o pravicah in obveznostih invalidov in delodajalcev v skladu z Zakonom o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov;
 • pravno zavarovanje terjatev;
 • izvajanje nalog po Zakonu o izenačevanju možnosti invalidov za zaposlene in samozaposlene invalide;
 • izvajanje nalog osrednjega, sprejemnega in posredovalnega organa v postopku mednarodne izterjave preživnin.


2.2 Organigram in podatki o organizaciji organa: 

2.3 Kontaktni podatki uradnih oseb, pristojnih za posredovanje informacij:

mag. Sabina Mrlak

Višja svetovalka področja III

Dunajska cesta 20, 1000 Ljubljana

Telefon: 01 43 41 588

Elektronski naslov: soj@sklad-kadri.si


2.4 Seznam glavnih predpisov z delovnega področja organa

2.4.1 Državni predpisi:

 • Zakon o Javnem štipendijskem, razvojnem, invalidskem in preživninskem skladu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 78/06 – uradno prečiščeno besedilo, 106/12, 39/16, 11/18 – ZIZ-L in 139/2020);
 • Ustanovitveni akt Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 23/13, 84/16, 12/17 – popr. in 23/17 in 30/19);
 • Zakon o javnih skladih (Uradni list RS, št. 77/08 , 8/10-ZSKZ-B in 61/20 – ZDLGPE);
 • Proračun Republike Slovenije za leto 2021 (Uradni list RS, št. 75/19 in 174/20);
 • Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16);
 • Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 91/00 in 122/00);
 • Zakon o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13 in 175/20 – ZIUOPDVE);
 • Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E, 40/12 – ZUJF, 158/20 – ZIntPK-C in 203/20 – ZIUPOPDVE); 1.–21. člen in določbe, ki urejajo kadrovski načrt;
 • Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/2009 – uradno prečiščeno besedilo, 13/2010, 59/2010, 85/2010, 107/2010, 35/2011 – ORZSPJS49a, 27/2012 – odl. US, 40/2012 – ZUJF, 46/2013, 25/2014 – ZFU, 50/2014, 95/2014 – ZUPPJS15, 82/2015, 23/2017 – ZDOdv, 67/2017 in 84/18);
 • Zakon o štipendiranju (Uradni list RS, št. 59/07, 63/07 – popr., 73/08, 8/09, 53/09, 40/09, 7/10, 56/10, 3/11, 57/11, 62/10 – ZUPJS, 40/11 – ZUPJS-A, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 56/13 – ZŠtip-1, 46/19);
 • Zakon o štipendiranju (Uradni list RS, št. 56/13, 99/13 - ZUPJS-C, 8/16, 61/17 - ZUPŠ, 31/18, 46/19, 80/20 - ZIUOOPE, 98/20 - ZIUPDV, 152/20 - ZZUOOP, 112/21);Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (Uradni list RS, št. 107/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG in 59/07 – ZŠtip (63/07 popr.), 51/10 Odl.US, 80/10-ZUTD in 95/14 - ZUJF-C);
 • Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 – uradno prečiščeno besedilo, 10/15 – popr., 27/16, 31/16 – odl. US, 38/16 – odl. US, 63/16 – ZD-C, 54/18 – odl. US in 69/19 – odl. US);
 • Zakon za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12, 96/12 – ZPIZ-2, 104/12 – ZIPRS1314, 105/12, 25/13 – odl. US, 46/13 – ZIPRS1314-A, 56/13 – ZŠtip-1, 63/13 – ZOsn-I, 63/13 – ZJAKRS-A, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 101/13 – ZDavNepr, 107/13 – odl. US, 85/14, 95/14, 24/15 – odl. US, 90/15, 102/15, 63/16 – ZDoh-2R, 77/17 – ZMVN-1, 33/19 – ZMVN-1A in 72/19);
 • Zakon o urejanju trga dela (Uradni list RS, št. 80/10, 40/12 – ZUJF, 21/13, 63/13, 100/13, 32/14 – ZPDZC-1, 47/15 – ZZSDT, 55/17, 75/19, 11/20 – odl. US in 189/20 – ZFRO);
 • Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 117/06 – ZDavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 – odl. US, 102/15 in 7/18);
 • Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18);
 • Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 – ZUE);
 • Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 87/11, 96/12 – ZPIZ-2, 98/14 in 18/21);
 • Splošni pogoji poslovanja Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 35/18);
 • Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2020 in 2021 (Uradni list RS, št. 3/20);
 • Pravilnik o dodeljevanju štipendije Ad futura (Uradni list RS, št. 76/14 in 45/18);
 • Pravilnik o dodeljevanju Zoisovih štipendij (Uradni list RS, št. 35/14, 43/16, 32/17 in 44/18);
 • Pravilnik o dodeljevanju Zoisovih štipendij (Uradni list RS, št. 51/08, 40/09 – ZŠtip-A, 45/09, 56/13 – ZŠtip-1 in 35/14);
 • Pravilnik o dodeljevanju štipendij za deficitarne poklice (Uradni list RS, št. 56/16 in 45/18);
 • Pravilnik o dodeljevanju državnih štipendij (Uradni list RS, št. 45/18);
 • Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo, 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631);
 • Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18);
 • Zakon o ratifikaciji Memoranduma o soglasju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Združenih držav Amerike o Fulbrightovem programu izmenjav (Uradni list RS-MP, št. 14/11) in Zakon o ratifikaciji Memoranduma o spremembah Memoranduma o soglasju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Združenih držav Amerike o Fulbrightovem programu izmenjav (Uradni list RS-MP, št. 3/15);
 • Uredba o postopku, merilih in načinih dodeljevanja sredstev za spodbujanje razvojnih programov in prednostnih nalog (Uradni list RS, št. 56/11);
 • Uredba o porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta (Uradni list RS, št. 29/15, 36/16, 58/16 in 69/16 – popr. 15/17, 69/17, 67/18 in 51/21);
 • Navodilo o postopku za uveljavljanje pravice do nadomestila preživnine (Uradni list RS, št. 135/03, popr. 4/04, 84/08 in 157/20);
 • Pravilnik o vsebini obrazca zahteve za uveljavljanje pravic v primeru insolventnosti delodajalca (Uradni list RS, št. 7/07, 23/07, 28/14);
 • Uredba o določitvi kvote za zaposlovanje invalidov (Uradni list RS, št. 21/14);
 • Navodilo za izpolnjevanje obrazca prijave v zavarovanje za invalide (Uradni list RS, št. 10/05, 43/05 in 53/12);
 • Pravilnik o merilih in postopku za določitev višine subvencije plače za invalide (Uradni list RS, št. 117/05 in 40/08);
 • Zakon o minimalni plači (Uradni list RS, št. 13/10, 92/15 in 83/18);
 • Znesek minimalne plače (Uradni list RS, št. 12/2021);
 • Zakon o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 32/12, 94/12, 101/13 – ZDavNepr, 111/13, 22/14 – odl. US, 25/14 – ZFU, 40/14 – ZIN-B, 90/14, 91/15, 63/16, 69/17, 13/18 – ZJF-H, 36/19, 66/19, 145/20 – odl. US in 203/20 – ZIUPOPDVE);
 • Zakon o izenačevanju možnosti invalidov (Uradni list RS, št.: 94/10, 50/14 in 32/17);
 • Zakon o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 80/20, v nadaljevanju: ZIUOOPE);
 • Zakon o interventnih ukrepih za pripravo na drugi val COVID-19 (Uradni list RS, št. 98/20, 104/20).
 • Poslovna politika Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije za obdobje 2018–2021), ki jo je sprejela Vlada Republike Slovenije s sklepom št. 47602-3/2018/3 z dne 22. februarja 2018;
 • Pravilnik o vsebini in postopkih za pripravo in predložitev kadrovskih načrtov (Uradni list RS, št. 60/06, 83/06, 70/07 in 96/09);
 • Kolektivna pogodba za javni sektor (Uradni list RS, št. 57/08, 23/09, 91/09, 89/10, 89/10, 40/12, 46/13, 95/14, 91/15, 21/17, 46/17, 69/17 in 80/18);
 • Izvedbeni načrt Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014–2020 7.1, št. 303 – 26/2016/128 z dne 17. novembra 2017 z vsemi dopolnitvami k spremembi;
 • Pravilnik o zaposlitvenih centrih (Uradni list RS, št. 8/18);
 • Sklep o cenah storitev zaposlitvene rehabilitacije in podpornih storitev (št. 141-4/2018/6 z dne 12. septembra 2018);
 • Pravilnik o tehničnih pripomočkih in prilagoditvi vozila (Uradni list RS, št. 71/14, 37/17 in 57/18);
 • Zakon o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo);
 • Zakon o medijih (Uradni list RS, št. 110/06 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08 – ZPOmK-1, 77/10 – ZSFCJA, 90/10 – odl. US, 87/11 – ZAvMS, 47/12, 47/15 – ZZSDT, 22/16 in 39/16).

Predpisi so dostopni na spletnem naslovu: PisRS - Pravno informacijski sistem.

2.4.2 Predpisi EU: 

 • Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 320;
 • Uredbe (EU) št. 1304/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o Evropskem socialnem skladu in razveljavitvi;
 • Uredbe Sveta (ES) št. 1081/2006 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 470),
 • Uredba (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. julija 2018 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, spremembi uredb (EU) št. 1296/2013, (EU) št. 1301/2013, (EU) št. 1303/2013, (EU) št. 1304/2013, (EU) št. 1309/2013, (EU) št. 1316/2013, (EU) št. 223/2014, (EU) št. 283/2014 in Sklepa št. 541/2014/EU ter razveljavitvi Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012;
 • Uredbe o porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2014-2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta (Uradni list RS, št. 29/15, 36/16, 58/16, 69/16 – popr., 15/17, 69/17, 67/18 in 51/21), Partnerskega sporazuma med Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje 2014–2020, št. CCI 2014SI16M8PA001-1.3, z dne 30. 10. 2014, Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, št. CCI 2014SI16MAOP001, z dne 4. 7. 2016, s spremembo z dne 29. 7. 2016, Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (UL L št. 352 z dne 24. 12. 2013, str. 1);
 • Direktiva Sveta 80/987/ES z dne 20. oktobra 1980 o približevanju zakonodaje držav članic o varstvu delavcev v primeru plačilne nesposobnosti njihovega delodajalca (UL L št. 283 z dne 28. oktobra 1980, str. 23, z vsemi spremembami);
 • Konvencija o varstvu zahtevkov delavcev v primeru insolventnosti njihovega delodajalca Mednarodne organizacije dela št. 173;
 • Uredba Sveta (ES) št. 4/2009 z dne 18. decembra 2008 o pristojnosti, pravu, ki se uporablja, priznavanju in izvrševanju sodnih odločb ter sodelovanju v preživninskih zadevah (UL L št. 7 z dne 10. 1. 2009, str. 1);
 • Konvencija o mednarodni izterjavi preživnine otrok in drugih oblik družinskih preživnin (UL L št. 192 z dne 22. 7. 2011, str. 51);
 • Konvencija o izterjavi preživninskih zahtevkov v tujini z dne 20. 6. 1956 (Uradni list SFRJ – MP, št. 11/81;
 • Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov);

Predpisi so dostopni na spletnem naslovu: Uradni list Evropske unije - EUR-Lex (europa.eu).

2.4.3 Seznam strateških in programskih dokumentov:

Strateški in programski dokumenti sklada:

Drugi strateški in programski dokumenti:

 • Resolucija o Nacionalnem programu visokega šolstva 2011–2020 (Uradni list RS, št. 41/11);
 • Strategija internacionalizacije slovenskega visokega šolstva 2016–2020, sprejela Vlada dne 28. 7. 2016;
 • Deklaracija o Zahodnem Balkanu (Uradni list RS, št. 58/10);
 • Strategija razvoja Slovenije 2030, sprejela Vlada Republike Slovenije na seji 7. 12. 2017;
 • Strategija razvoja javne uprave 2015–2020;
 • Resolucija o nacionalnih razvojnih projektih za obdobje 2007–2023, sprejela Vlada Republike Slovenije na seji 12. 10. 2006 (dopolnjena januar 2008);
 • Resolucija o Nacionalnem programu visokega šolstva 2011–2020 (Uradni list RS, št. 41/11);
 • Politika štipendiranja 2020–2024, sprejela Vlada Republike Slovenije na seji 27. 1. 2020;
 • Priporočila razvojnih skupin Sveta za konkurenčnost, Končno poročilo, Svet Vlade Republike Slovenije za konkurenčnost, november 2008;
 • Jamstvo za mlade – izvedbeni načrt 2016–2020, sprejela Vlada Republike Slovenije na seji 12. 5. 2016;
 • Smernice za izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja za obdobje 2016–2020;
 • Strategija Evropa 2020;
 • Partnerski sporazum med Republiko Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje 2014–2020;
 • Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020;
 • Slovenska strategija pametne specializacije, sprejela Vlada Republike Slovenije na seji 20. 9. 2015;
 • Odlok o izvedbenem načrtu Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 50/15, 58/15, 76/15, 1/16, 35/16 in 55/16);
 • Odlok o spremembah odloka o izvedbenem načrtu Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 22/16);
 • Akcijski program za invalide 2014–2021 (sprejet na 40. seji Vlade RS dne 9. 1. 2014);
 • Zakon o ratifikaciji Konvencije o pravicah invalidov in Izbirnega protokola h Konvenciji o pravicah invalidov (Uradni list RS, št. 10/08);
 • Evropska strategija o invalidnosti za obdobje 2010–2020: obnovljena zaveza za Evropo brez ovir (European Disability Strategy 2010–2020: A Renewed Commitment to a Barrier-Free, Europe);
 • Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o sporočilu Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij – Evropska strategija o invalidnosti za obdobje 2010–2020: obnovljena zaveza za Evropo brez ovir (Uradni list EU C 376, št. 22/12/2011, str. 0081–0086).


2.5 Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov 

Vrste postopkov, ki jih vodi sklad:

 • postopek priznanja pravic delavcev v primeru insolventnosti delodajalca;
 • postopek priznanja pravice do nadomestila preživnine;
 • postopek nadzora izpolnitve kvote pri zaposlovanju invalidov;
 • postopki iz naslova dodeljevanja vzpodbud za zaposlovanje invalidov(subvencije plač invalidom, plačilo stroškov prilagoditve delovnega mesta in sredstev za delo, plačilo stroškov podpornih storitev, oprostitev plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje zaposlenih invalidov, nagrada za preseganje kvote);
 • postopek obravnave zahtevkov za plačilo stroškov prilagoditve vozil za zaposlene in samozaposlene invalide;
 • postopek dodeljevanja štipendij;
 • postopek sofinanciranja izobraževanja, znanstvenega oziroma raziskovalnega sodelovanja;
 • postopki sofinanciranja formalnih ter neformalnih usposabljanj in izobraževanj za razvoj (bodočih) kadrov;
 • postopek zoper dolžnike sklada;
 • postopki na podlagi Zakona o dostopu do informacij javnega značaja.

Razpisi (tekoči, zaključeni, arhiv):

Razpisi so objavljeni na spletni strani Vsi razpisi | Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS (srips-rs.si).


2.6 Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja

Institucija:

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije

Naziv:

Evidenca štipendistov Zoisove štipendije

Področje:

izobraževanje (štipendije)

Opis:

Evidenca vsebuje podatke o štipendistu Zoisove štipendije in njegovem morebitnem zakonitem zastopniku ali pooblaščencu; podatke o izobraževalnem programu in ustanovi, ki jo obiskuje štipendist; podatke o dokazilih, na podlagi katerih je štipendist uveljavljal Zoisovo štipendijo; podatke o višini štipendije in dodatkov ter podatke o teh dodatkih k Zoisovi štipendiji.


Pravne podlage:

Zakon o štipendiranju (ZŠtip-1) SOP: 2013-01-2139, Zakon o štipendiranju (ZŠtip) SOP: 2007-01-3157, Pravilnik o dodeljevanju Zoisovih štipendij SOP: 2008-01-2165, Pravilnik o dodeljevanju državnih štipendij SOP: 2008-01-2165.

Ključne besede:

Zois, štipendija, Zoisova štipendija

Območje:

ni določeno

Dostopnost:

podatki so na voljo na podlagi zahteve za dostop in ponovno uporabo

Posebni pogoji za dostopnost:

pogoji ponovne uporabe se ugotovijo ob obravnavi zahteve

Zaračunljivost:

ne

Internetni vpogled:

ne

Nastanek:

2008

Osveževanje:

stalno

Oblika:

elektronski zapis

Jezik:

slovenski

Povezanost:

evidenca prejemnikov drugih štipendij, evidenca MIZŠ, evidenca CRP


Skrbnik:

mag. Barbara Leder, direktorica

Institucija:

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije

Naziv:

Evidenca podeljenih štipendij in štipendijam podobnih prejemkov (Modul za poročanje)

Področje:

izobraževanje (štipendije)

Opis:

Evidenca vsebuje podatke o podeljenih štipendijah in štipendijam podobnih prejemkov; podatke o delodajalcu (štipenditorju), osebne podatke o prejemniku štipendije, podatke o izobraževalnem programu in ustanovi, ki jo obiskuje štipendist.

Pravne podlage:

Zakon o štipendiranju (ZŠtip-1) SOP: 2013-01-2139

Ključne besede:

štipendija, poročanje, kadrovska

Območje:

Republika Slovenija

Dostopnost:

podatki so na voljo na podlagi zahteve za dostop in ponovno uporabo

Posebni pogoji za dostopnost:

pogoji ponovne uporabe se ugotovijo ob obravnavi zahteve

Zaračunljivost:

ne

Internetni vpogled:

ne

Nastanek:

2014

Osveževanje:

letno, po potrebi

Oblika:

elektronski zapis

Jezik:

slovenski

Povezanost:

evidenca MVZT, evidenca CRP

Skrbnik:

mag. Barbara Leder, direktorica

Institucija:

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije

Naziv:

Evidenca razpisanih kadrovskih štipendij (Izmenjevalnica)

Področje:

izobraževanje (štipendije)

Opis:

Evidenca vsebuje zbirko kadrovskih štipendij, ki jih razpisujejo delodajalci (štipenditorji) za vsako naslednje šolsko/študijsko leto; podatke o štipenditorju, podatke o številu razpisanih štipendij za posamezni izobraževalni program, rok prijave, način prijave in vsebino vloge ter morebitne opombe.

Pravne podlage:

Zakon o štipendiranju (ZŠtip-1) SOP: 2013-01-2139, Zakon o štipendiranju (ZŠtip) SOP: 2007-01-3157

Ključne besede:

štipendija, kadrovska štipendija

Območje:

Republika Slovenija

Dostopnost:

podatki so javno dostopni

Posebni pogoji za dostopnost:

ni

Zaračunljivost:

ne

Internetni vpogled:

https://srips-rs.si/sl/stipendije/izmenjevalnica

Nastanek:

2008

Osveževanje:

letno, po potrebi

Oblika:

elektronski zapis

Jezik:

slovenski

Povezanost:

ni take povezave

Skrbnik:

mag. Barbara Leder, direktorica

Institucija:

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije

Naziv:

Evidenca delodajalcev in njihovih štipendistov, ki prejemajo sofinancirano kadrovsko štipendijo

Področje:

izobraževanje (štipendije)

Opis:

Evidenca vsebuje podatke o delodajalcu in njegovih štipendistih, ki prejemajo ali so prejemali kadrovsko štipendijo; podatke o izobraževalnem programu in ustanovi, ki jo obiskuje štipendist; podatke o dokazilih, na podlagi katerih je delodajalec uveljavljal sofinanciranje kadrovskih štipendij; podatke o višini štipendije in višini sofinanciranja.

Pravne podlage:

Zakon o štipendiranju (ZŠtip-1) SOP: 2013-01-2139, Zakon o štipendiranju (ZŠtip) SOP: 2007-01-3157), Pravilnik o sofinanciranju kadrovskih štipendij (v povezavi z ZŠtip-1), Pravilnik o dodeljevanju državnih štipendij

Ključne besede:

Štipendija, kadrovska štipendija, sofinanciranje

Območje:

Republika Slovenija

Dostopnost:

podatki so na voljo na podlagi zahteve za dostop in ponovno uporabo

Posebni pogoji za dostopnost:

ni

Zaračunljivost:

ne

Internetni vpogled:

ni

Nastanek:

2008

Osveževanje:

stalno

Oblika:

elektronski zapis

Jezik

slovenski

Povezanost

evidenca prejemnikov državnih štipendij, evidenca prejemnikov Zoisovih štipendij, evidenca MIZŠ, evidenca CRP

Skrbnik

mag. Barbara Leder, direktorica

Institucija:

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije

Naziv:

Evidenca javnih uslužbencev

Področje:

zaposlovanje, kadrovske zadeve

Opis:

Evidenca vsebuje vse podatke o javnih uslužbencih, vezanih na pogoje za zaposlitev, delovno razmerje in podatke za izplačilo vseh prejemkov.

Pravne podlage:

Zakon o delovnih razmerjih SOP 2013-01-0784

Ključne besede:

zaposlovanje

organizacija dela in delovne razmere

kadrovske zadeve in nagrajevanje

delovno pravo in delovna razmerja

Območje:

Republika Slovenija

Dostopnost:

podatki so na voljo na podlagi zahteve za dostop in ponovno uporabo

Posebni pogoji za dostopnost:

pogoji ponovne uporabe se ugotovijo ob obravnavi zahteve

Zaračunljivost:

ne

Internetni vpogled:

ne

Nastanek:

vsakokratna zaposlitev posameznega javnega uslužbenca

Osveževanje:

po potrebi

Oblika:

elektronski zapis, listinska dokumentacija

Jezik:

slovenski

Povezanost:

povezava z finančno službo glede izplačil prejemkov

Skrbnik:

mag. Barbara Leder, direktorica

Institucija:

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije

Naziv:

Evidenca prejemnikov štipendije Ad futura

Področje:

izobraževanje, študijski obisk, udeležba na tekmovanjih v tujini (štipendije)

Opis:

Evidenca vsebuje podatke o prejemniku štipendije (fizična ali pravne osebe) in dodatkov k štipendiji, zakonitem zastopniku ali pooblaščencu, podatke o izobraževalni instituciji in programu ter statusu štipendista.

Pravne podlage:

Splošni pogoji poslovanja javnega sklada, Pravilnik o dodeljevanju štipendije Ad futura SOP: 2014-01-3186, Zakon o štipendiranju (ZŠtip-1) SOP: 2013-01-2139

Ključne besede:

Ad futura, štipendija, mobilnost

Območje:

ni določeno

Dostopnost:

podatki so na voljo na podlagi zahteve za dostop in ponovno uporabo

Posebni pogoji za dostopnost:

pogoji ponovne uporabe se ugotovijo ob obravnavi zahteve

Zaračunljivost:

ne

Internetni vpogled:

ne

Nastanek:

2014

Osveževanje:

stalno

Oblika:

elektronski zapis

Jezik:

slovenski

Povezanost:

ni take povezave

Skrbnik:

mag. Barbara Leder, direktorica

Institucija:

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije

Naziv:

Evidenca prejemnikov sredstev iz drugih programov Ad futura

Področje:

izobraževanje, pedagoško in raziskovalno sodelovanje, študijski ali znanstveni obisk, udeležba na tekmovanjih

Opis:

Evidenca vsebuje podatke o prejemniku sredstev (fizična ali pravne osebe) in morebitnih dodeljenih dodatkih, zakonitem zastopniku ali pooblaščencu, podatke o (izobraževalni) ali raziskovalni instituciji (in programu), ki jo obiskuje prejemnik ter statusu prejemnika sredstev.

Pravne podlage:

Splošni pogoji poslovanja javnega sklada, Zakon o štipendiranju (ZŠtip-1) SOP: 2013-01-2139

Ključne besede:

Ad futura, štipendija, mobilnost

Območje:

Republika Slovenija

Dostopnost:

podatki so na voljo na podlagi zahteve za dostop in ponovno uporabo

Posebni pogoji za dostopnost:

pogoji ponovne uporabe se ugotovijo ob obravnavi zahteve

Zaračunljivost:

ne

Internetni vpogled:

ne

Nastanek:

2002

Osveževanje:

stalno

Oblika:

elektronski zapis

Jezik:

slovenski

Povezanost:

ni take povezave

Skrbnik:

mag. Barbara Leder, direktorica

Institucija:

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije

Naziv:

Evidenca prejemnikov štipendije za Slovence v zamejstvu in po svetu

Področje:

izobraževanje (štipendije)

Opis:

Evidenca vsebuje podatke o prejemniku štipendije in dodatkov k štipendiji, zakonitem zastopniku ali pooblaščencu, podatke o izobraževalni instituciji ter programu in statusu štipendista.

Pravne podlage:

Splošni pogoji poslovanja javnega sklada, Zakon o štipendiranju (ZŠtip-1) SOP: 2013-01-2139

Ključne besede:

štipendija, zamejci, Slovenci v zamejstvu in po svetu

Območje:

ni določeno

Dostopnost:

podatki so na voljo na podlagi zahteve za dostop in ponovno uporabo

Posebni pogoji za dostopnost:

pogoji ponovne uporabe se ugotovijo ob obravnavi zahteve

Zaračunljivost:

ne

Internetni vpogled:

ne

Nastanek:

2008

Osveževanje:

stalno

Oblika:

elektronski zapis

Jezik:

slovenski

Povezanost:

ni take povezave

Skrbnik:

mag. Barbara Leder, direktorica


Institucija:

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije

Naziv:

Evidenca prejemnikov štipendije za deficitarne poklice

Področje:

izobraževanje (štipendije)

Opis:

Evidenca vsebuje podatke o prejemnikih štipendij za deficitarne poklice in njegovih zakonitih zastopnikih ali pooblaščencih; podatke o izobraževalnem programu in ustanovi, ki jo obiskuje štipendist; podatke o dokazilih, na podlagi katerih je štipendist uveljavljal štipendijo za deficitarne poklice.

Pravne podlage:

Zakon o štipendiranju (ZŠtip-1) SOP: 2013-01-2139, Politika štipendiranja 2020–2024 

Ključne besede:

deficit, štipendija, poklic

Območje:

ni določeno

Dostopnost:

podatki so na voljo na podlagi zahteve za dostop in ponovno uporabo

Posebni pogoji za dostopnost:

pogoji ponovne uporabe se ugotovijo ob obravnavi zahteve

Zaračunljivost:

ne

Internetni vpogled:

ne

Nastanek:

2015

Osveževanje:

stalno

Oblika:

elektronski zapis

Jezik:

slovenski

Povezanost:

evidenca prejemnikov drugih štipendij, evidenca MIZŠ, evidenca CRP

Skrbnik:

mag. Barbara Leder, direktorica

Institucija:

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije

Naziv:

Evidence prejemnikov sredstev v okviru programov, ki se sofinancirajo iz evropskih strukturnih in investicijskih skladov

Področje:

gospodarstvo, izobraževanje

Opis:

Evidence vsebujejo podatke o prijaviteljih (fizična ali pravna oseba) na javni razpis in morebitnih zakonitih zastopnikih ali pooblaščencih ter podatke o partnerjih ali izobraževalnih institucijah, ki jih obiskujejo prejemniki, podatke o višini sofinanciranih sredstev za naslednje programe:


aktualni:

 • Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile (ASI),
 • Kompetenčni centri za razvoj kadrov (KOC),
 • Sofinanciranje izobraževanja in usposabljanja za dvig izobrazbene ravni in pridobivanje poklicnih kompetenc (DIR),
 • Povezava sistema poklicnega in strokovnega izobraževanja s potrebami trga dela (PUD),
 • Vključevanje oseb, ki so pred izgubo zaposlitve, v ukrepe na trgu dela (SPIN).


zaključeni:

 • Sofinanciranje izobraževanja in usposabljanja za dvig izobrazbene ravni in pridobivanje poklicnih kompetenc (DIR),
 • Po kreativni poti do znanja (PKP),
 • Študentski inovativni projekti za družbeno korist (ŠIPK),
 • Neformalno izobraževanje in usposabljanje zaposlenih (NIUZ).


Evidence vsebujejo tudi podatke o prejemnikih sredstev pretekle finančne perspektive 2007–2013.

Pravne podlage:

Uredba (EU), št. 1303/2013, Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES), št. 1083/2006, (UL L, št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 320; v nadaljnjem besedilu: Uredba 1303/2013/EU), Uredbe (EU), št. 1304/2013, Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o Evropskem socialnem skladu in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1081/2006 (UL L, št. 347, z dne 20. 12. 2013, str. 470), Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom), št. 1605/2002, (UL L št. 298 z dne 26. 10. 2012, str. 1) in njene izvedbene uredbe, Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 - uradno prečiščeno besedilo), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 - uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZfisP in 96/15 – ZIPRS1617), Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022 (Uradni list RS, št. 174/20, 15/21 – ZDUOP in 74/21), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 - ZIPRS1011, 3/13 in 81/16, Zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 9/12 – odl. US, 24/12, 30/12, 40/12 – ZUJF, 75/12, 94/12, 52/13 – odl. US, 96/13, 29/14 – odl. US, 50/14, 23/15, 55/15, 63/16 in 69/17), Uredbe o porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta (Uradni list RS, št. 29/15, 36/16, 58/16, 69/16 – popr. in 15/17), Partnerskega sporazuma med Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje 2014–2020, št. CCI 2014SI16M8PA001-1.3, z dne 30. 10. 2014, Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, št. CCI 2014SI16MAOP001, z dne 4. 7. 2016, s spremembo z dne 29. 7. 2016, Uredbe Komisije (EU), št. 1407/2013, z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (UL L št. 352 z dne 24. 12. 2013, str. 1).

Ključne besede:

ESI sredstva

Območje:

Kohezijska regija vzhodna Slovenija, Kohezijska regija zahodna Slovenija

Dostopnost:

podatki so na voljo na podlagi zahteve za dostop in ponovno uporabo

Posebni pogoji za dostopnost:

pogoji ponovne uporabe se ugotovijo ob obravnavi zahteve

Zaračunljivost:

ne

Internetni vpogled:

delno

Nastanek:

2008

Osveževanje:

stalno

Oblika:

elektronski zapis

Jezik:

slovenski

Povezanost:

Evidenčni in analitski informacijski sistem visokega šolstva v Republiki Sloveniji (eVŠ) – npr. PKP, ŠIPK, evidenca ZZZS, AJPES, FURS, evidence Ministrstva za pravosodje Republike Slovenije.

Skrbnik:

mag. Barbara Leder, direktorica

Institucija:

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije

Naziv:

Evidenca prejemnikov sredstev na Javnem razpisu za sofinanciranje vzpostavitve in delovanja Kompetenčnega centra za razvoj kadrov v lesni industriji za obdobje 2016–2018 (KOCles 2.0)

Področje:

gospodarstvo, lesarstvo, izobraževanje

Opis:

Evidenca vsebuje podatke o prijaviteljih na javni razpis, njihovih zakonitih zastopnikih ali pooblaščencih ter podatke o višini sofinanciranih sredstev.

Pravne podlage:

Pogodba št. 2130-R460001 o vzpostavitvi in delovanju kompetenčnega centra za razvoj kadrov na področju lesarstva za obdobje 2016 in 2017.

Ključne besede:

KOCles 2.0, lesarstvo

Območje:

ni določeno

Dostopnost:

podatki so na voljo na podlagi zahteve za dostop in ponovno uporabo

Posebni pogoji za dostopnost:

pogoji ponovne uporabe se ugotovijo ob obravnavi zahteve

Zaračunljivost:

ne

Internetni vpogled:

ne

Nastanek:

2016

Osveževanje:

občasno

Oblika:

elektronski zapis

Jezik:

slovenski

Povezanost:

ni take povezave

Skrbnik:

mag. Barbara Leder, direktorica

Institucija:

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije

Naziv:

Evidenca prejemnikov sredstev v okviru programa Kompetenčni center za design management (KCDM 2.0, KCDM 3.0)

 

Področje:

gospodarstvo

Opis:

Evidenca vsebuje podatke o prijaviteljih na javni razpis, njihovih zakonitih zastopnikih ali pooblaščencih ter podatke o višini sofinanciranih sredstev.

Pravne podlage:

Pogodbi št. 2130-18-096600 in Pogodba št. C2130-20-096016

Ključne besede:

KCDM 2; KCDM 3, design management

Območje:

ni določeno

Dostopnost:

podatki so na voljo na podlagi zahteve za dostop in ponovno uporabo

Posebni pogoji za dostopnost:

pogoji ponovne uporabe se ugotovijo ob obravnavi zahteve

Zaračunljivost:

ne

Internetni vpogled:

ne

Nastanek:

2017 in 2020

Osveževanje:

občasno

Oblika:

elektronski zapis

Jezik:

slovenski

Povezanost:

ni take povezave

Skrbnik:

mag. Barbara Leder, direktorica

Institucija:

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije

Naziv:

Evidenca članov komisij za izvedbo postopkov javnih razpisov 

Področje:

komisije, javni razpisi

Opis:

Evidenca vsebuje podatke o nazivu javnega razpisa, imena članov komisije, vlogo člana komisije.

Pravne podlage:

2. točka prvega odstavka 10. člena Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja

Ključne besede:

komisija, razpis

Območje:

ni določeno

Dostopnost:

podatki so na voljo na podlagi zahteve za dostop in ponovno uporabo

Posebni pogoji za dostopnost:

pogoji ponovne uporabe se ugotovijo ob obravnavi zahteve

Zaračunljivost:

ne

Internetni vpogled:

da, https://www.srips-rs.si/sl/sklad/o-nas/informacije-javnega-znacaja/komisije-javnih-razpisov

Nastanek:

2016

Osveževanje:

stalno

Oblika:

elektronski zapis

Jezik:

slovenski

Povezanost:

ni take povezave

Skrbnik:

mag. Barbara Leder, direktorica

Institucija:

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije

Naziv:

Evidenca o nadomestilih preživnine

Področje:

sociala in družina

Opis:

Evidenca vsebuje podatke o otrocih, za katere je bila podana zahteva za nadomestilo preživnine, o vlagatelju zahteve oz. o zakonitem zastopniku ter preživninskem zavezancu.

Pravne podlage:

Zakon o Javnem štipendijskem, razvojnem, invalidskem in preživninskem skladu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 78/06-UPB2, 106/12, 39/16, 11/18 – ZIZ-L 139/20), 27. b člen

Ključne besede:

nadomestilo preživnine, neplačevanje preživnine

Območje:

Republika Slovenija

Dostopnost:

podatki niso javno dostopni

Posebni pogoji za dostopnost:

/

Zaračunljivost:

ne

Internetni vpogled:

ne

Nastanek:

18. oktober 1999

Osveževanje:

stalno

Oblika:

elektronski zapis

Jezik:

slovenski

Povezanost:

Zbirka je povezana s Centralno zbirko podatkov o pravicah iz javnih sredstev, ki se vodi po 49. členu Zakona o uveljavljanju pravih iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/2010, 40/2011).

Skrbnik:

mag. Barbara Leder, direktorica

Institucija:

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije

Naziv:

Evidenca o pravicah iz naslova insolventnosti delodajalca

Področje:

delovno pravo

Opis:

evidenca vsebuje podatke o upravičencih iz naslova insolventnosti delodajalca

Pravne podlage:

Zakon o Javnem štipendijskem, razvojnem, invalidskem in preživninskem skladu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 78/06-UPB2, 106/12, 39/16, 11/18 – ZIZ-L 139/20), 27. b člen

Ključne besede:

pravice delavcev, insolventnost delodajalca, izguba zaposlitve zaradi stečaja

Območje:

Republika Slovenija

Dostopnost:

podatki niso javno dostopni

Posebni pogoji za dostopnost:

/

Zaračunljivost:

ne

Internetni vpogled:

ne

Nastanek:

3. november 1997

Osveževanje:

stalno

Oblika:

elektronski zapis

Jezik:

slovenski

Povezanost:

Zbirka je povezana s Centralno zbirko podatkov o pravicah iz javnih sredstev, ki se vodi po 49. členu Zakona o uveljavljanju pravih iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/2010, 40/2011).

Skrbnik:

mag. Barbara Leder, direktorica

Institucija:

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije

Naziv:

Evidenca delodajalcev, ki so dolžni zaposlovati invalide

Področje:

zaposlovanje, invalidi

Opis:

Evidenca vsebuje podatke o delodajalcu, njihovi glavni dejavnosti, številu vseh zaposlenih in številu zaposlenih invalidov pri delodajalcu, na podlagi katerih se, upoštevaje predpisani odstotek kvotne obveznosti, oblikuje evidenca.

Pravne podlage:

Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 87/11, 96/12 – ZPIZ-2, 98/14 in 18/21), SOP 2004-01-2873

Ključne besede:

Zaposlovanje invalidov, zavezanci za kvoto, kvota

Območje:

Republika Slovenija

Dostopnost:

podatki niso javno dostopni

Posebni pogoji za dostopnost:

/

Zaračunljivost:

ne

Internetni vpogled:

ne

Nastanek:

2006

Osveževanje:

mesečno

Oblika:

elektronski zapis

Jezik:

slovenski

Povezanost:

ni take povezave

Skrbnik:

mag. Barbara Leder, direktorica

Institucija:

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije

Naziv:

Evidenca delodajalcev, ki zaradi neizpolnjevanja kvote plačujejo v sklad prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov

Področje:

zaposlovanje, invalidi

Opis:

Evidenca vsebuje podatke o delodajalcu, številu vseh zaposlenih in številu zaposlenih invalidov pri delodajalcu, njihovi glavni dejavnosti in odstotku kvotne obveznosti in izpolnitve le-te ter podatke o sklenjenih pogodbah o poslovnem sodelovanju delodajalca glede nadomestne izpolnitve kvote in njihovi realizaciji v smislu izpolnitve kvote, na podlagi katerih se navedena oblikuje evidenca obveznosti.

Pravne podlage:

Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 87/11, 96/12 – ZPIZ-2, 98/14 in 18/21), SOP 2004-01-2873

Ključne besede:

zaposlovanje invalidov, zavezanci za kvoto, kvota, nadomestna izpolnitev kvote

Območje:

Republika Slovenija

Dostopnost:

podatki niso javno dostopni

Posebni pogoji za dostopnost:

/

Zaračunljivost:

ne

Internetni vpogled:

ne

Nastanek:

2006

Osveževanje:

mesečno

Oblika:

elektronski zapis

Jezik:

slovenski

Povezanost:

ni take povezave

Skrbnik:

mag. Barbara Leder, direktorica

Institucija:

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije

Naziv:

Evidenca napovedi nadomestne izpolnitve kvote

Področje:

zaposlovanje, invalidi

Opis:

Evidenca vsebuje podatke o napovedani in realizirani nadomestni izpolnitvi kvote

Pravne podlage:

Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 87/11, 96/12 – ZPIZ-2, 98/14 in 18/21), SOP 2004-01-2873

Ključne besede:

Zaposlovanje invalidov, zavezanci za kvoto, kvota, nadomestna izpolnitev kvote

Območje:

Republika Slovenija

Dostopnost:

Podatki niso javno dostopni

Posebni pogoji za dostopnost:

/

Zaračunljivost:

Ne

Internetni vpogled:

Ne

Nastanek:

2006

Osveževanje:

Mesečno

Oblika:

Elektronski zapis

Jezik:

Slovenski

Povezanost:

Ni take povezave

Skrbnik:

mag. Barbara Leder, direktorica

Institucija:

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije

Naziv:

Evidenca delodajalcev, ki zaposlujejo večje število invalidov od predpisane kvote

Področje:

zaposlovanje, invalidi

Opis:

Evidenca vsebuje podatke o delodajalcu, številu vseh zaposlenih in številu zaposlenih invalidov pri delodajalcu, njihovi kvotni obveznosti.

Pravne podlage:

Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 87/11, 96/12 – ZPIZ-2, 98/14 in 18/21), SOP 2004-01-2873

Ključne besede:

Zaposlovanje invalidov, delodajalci, kvota, vzpodbude za zaposlovanje invalidov

Območje:

Republika Slovenija

Dostopnost:

podatki niso javno dostopni

Posebni pogoji za dostopnost:

/

Zaračunljivost:

ne

Internetni vpogled:

ne

Nastanek:

2006

Osveževanje:

mesečno

Oblika:

elektronski zapis

Jezik:

slovenski

Povezanost:

ni take povezave

Skrbnik:

mag. Barbara Leder, direktorica

Institucija:

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije

Naziv:

Evidenca prejemnikov subvencije plače

Področje:

zaposlovanje, invalidi

Opis:

Evidenca vsebuje podatke o prejemniku vzpodbude – fizični osebi, vlagatelju vloge in pravni osebi, njegovem delodajalcu, ki se mu subvencija plače izplača, obsegu vzpodbude.

Pravne podlage:

Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 87/11, 96/12 – ZPIZ-2, 98/14 in 18/21), SOP 2004-01-2873

Ključne besede:

invalid, zaščiteno delovno mesto, podporna zaposlitev, invalidsko podjetje, zaposlitveni center, delodajalec, zaposlovanje invalidov, subvencija plače

Območje:

Republika Slovenija

Dostopnost:

podatki niso javno dostopni

Posebni pogoji za dostopnost:

/

Zaračunljivost:

ne

Internetni vpogled:

ne

Nastanek:

2006

Osveževanje:

stalno

Oblika:

elektronski zapis

Jezik:

slovenski

Povezanost:

ni take povezave

Skrbnik:

mag. Barbara Leder, direktorica

Institucija:

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije

Naziv:

Evidenca prejemnikov plačila stroškov podpornih storitev

Področje:

zaposlovanje, invalidi

Opis:

Evidenca vsebuje podatke o delodajalcu, upravičencu do plačila stroškov podpornih storitev za zaposlenega invalida, vrsti in obsegu podpornih storitev.

Pravne podlage:

Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 87/11, 96/12 – ZPIZ-2, 98/14 in 18/21), SOP 2004-01-2873

Ključne besede:

delodajalci, zaposlovanje invalidov, podporne storitve

Območje:

Republika Slovenija

Dostopnost:

podatki niso javno dostopni

Posebni pogoji za dostopnost:

/

Zaračunljivost:

ne

Internetni vpogled:

ne

Nastanek:

2006

Osveževanje:

stalno

Oblika:

elektronski zapis

Jezik:

slovenski

Povezanost:

ni take povezave

Skrbnik:

mag. Barbara Leder, direktorica

Institucija:

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije

Naziv:

Evidenca prejemnikov plačil stroškov prilagoditev delovnega mesta in sredstev za delo

Področje:

zaposlovanje, invalidi

Opis:

Evidenca vsebuje podatke o delodajalcu, upravičencu do plačila stroškov prilagoditve delovnega mesta in sredstev za delo za zaposlenega invalida, načinu, obsegu in predmetu prilagoditve.

Pravne podlage:

Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 87/11, 96/12 – ZPIZ-2, 98/14 in 18/21), SOP 2004-01-2873

Ključne besede:

Delodajalci, zaposlovanje invalidov, prilagoditev delovnega mesta

Območje:

Republika Slovenija

Dostopnost:

podatki niso javno dostopni

Posebni pogoji za dostopnost:

/

Zaračunljivost:

ne

Internetni vpogled:

ne

Nastanek:

2006

Osveževanje:

stalno

Oblika:

elektronski zapis

Jezik:

slovenski

Povezanost:

ni take povezave

Skrbnik:

mag. Barbara Leder, direktorica

Institucija:

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije

Naziv:

Evidenca upravičencev do oprostitve plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

Področje

zaposlovanje, invalidi

Opis:

Evidenca vsebuje podatke o delodajalcu – upravičencu do oprostitve plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, številu vseh zaposlenih in številu zaposlenih invalidov pri delodajalcu, obsegu vzpodbude .

Pravne podlage:

Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 87/11, 96/12 – ZPIZ-2, 98/14 in 18/21), SOP 2004-01-2873

Ključne besede:

zaposlovanje invalidov, delodajalci, kvota, prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

Območje:

Republika Slovenija

Dostopnost:

podatki niso javno dostopni

Posebni pogoji za dostopnost:

/

Zaračunljivost:

ne

Internetni vpogled:

ne

Nastanek:

2006

Osveževanje:

stalno

Oblika:

elektronski zapis

Jezik:

slovenski

Povezanost:

ni take povezave

Skrbnik:

mag. Barbara Leder, direktorica

Institucija:

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije

Naziv:

Evidenca upravičencev do nagrade zaradi preseganja kvote

Področje:

zaposlovanje, invalidi

Opis:

Evidenca vsebuje podatke o delodajalcu – upravičencu do nagrade zaradi preseganja kvote, številu vseh zaposlenih in številu zaposlenih invalidov pri delodajalcu, obsegu vzpodbude.

Pravne podlage:

Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 87/11, 96/12 – ZPIZ-2, 98/14 in 18/21), SOP 2004-01-2873

Ključne besede:

zaposlovanje invalidov, delodajalci, kvota, nagrada za preseganje kvote

Območje:

Republika Slovenija

Dostopnost:

podatki niso javno dostopni

Posebni pogoji za dostopnost:

/

Zaračunljivost:

ne

Internetni vpogled:

ne

Nastanek:

2006

Osveževanje:

stalno

Oblika:

elektronski zapis

Jezik:

slovenski

Povezanost:

ni take povezave

Skrbnik:

mag. Barbara Leder, direktorica

Institucija:

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije

Naziv:

Evidenca prilagoditev vozil za zaposlene in samozaposlene invalide

Področje:

zaposlovanje, invalidi

Opis:

Evidenca vsebuje podatke o upravičencu, odločbi o priznani pravici, prilagoditvi, vozilu in izvajalcu.

Pravne podlage:

Zakon o izenačevanju možnosti invalidov (Uradni list RS, št. 94/10, 50/14 in 32/17), SOP 2010-01-4936

Ključne besede:

zaposlovanje invalidov, prilagoditev vozil

Območje:

Republika Slovenija

Dostopnost:

podatki niso javno dostopni

Posebni pogoji za dostopnost:

/

Zaračunljivost:

ne

Internetni vpogled:

ne

Nastanek:

2010

Osveževanje:

stalno

Oblika:

elektronski zapis

Jezik:

slovenski

Povezanost:

ni take povezave

Skrbnik:

mag. Barbara Leder, direktorica

Institucija:

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije

Naziv:

Evidenca invalidskih podjetij in zaposlitvenih centov, ki jim je priznana pravica do izplačila kriznega dodatka za zaposlene invalide

Področje:

zaposlovanje, invalidi, ukrepi v času epidemije

Opis:

Evidenca vsebuje podatke o invalidskih podjetjih in zaposlitvenih centrih, ki jim je priznana pravica do izplačila kriznega dodatka za zaposlene invalide

Pravne podlage:

Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (Uradni list RS, št. 49/20, 61/20, 152/20 – ZZUOOP, 175/20 – ZIUOPDVE in 15/21 – ZDUOP), SOP 2020-01-0766Ključne besede:

Invalidska podjetja, zaposlitveni centri, zaposleni invalidi, krizni dodatek

Območje:

Republika Slovenija

Dostopnost:

podatki niso javno dostopni

Posebni pogoji za dostopnost:

/

Zaračunljivost:

ne

Internetni vpogled:

ne

Nastanek:

2020

Osveževanje:

za čas veljavnosti pravice

Oblika:

elektronski zapis

Jezik:

slovenski

Povezanost:

ni take povezave

Skrbnik:

mag. Barbara Leder, direktorica

3. Opis načina dostopa do informacij javnega značaja

Opis dostopa do posameznih sklopov informacij:

 • Opis dostopa preko spleta z navedbo tehničnih pogojev in oblik v katerih se nahajajo informacije javnega značaja: Za brskanje po naših spletnih straneh potrebujete katerega od spletnih brskalnikov kot so Chrome, Edge, Explorer, Mozilla …
 • Opis »fizičnega« dostopa z navedbo uradnih ur, prostora in načina seznanitve z informacijo: Dunajska cesta 20, 1000 Ljubljana (zemljevid), uradne ure: ponedeljek, sreda in petek: od 9. do 12. ure, sreda tudi od 14. do 16. ure.
 • Opis dostopa za ljudi s posebnimi potrebami v skladu s 15. členom Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja: možen je dostop za vpogled v dokumente z invalidskimi vozički, na spletnih straneh je možen ogled dokumentov tudi za slabovidne (povečava črk).
 • Opis delnega dostopa: v skladu z 21. členom Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja.


4. Stroškovnik in cenik za ponovno uporabo informacij javnega značaja

Sklad lahko zaračuna materialne stroške posredovanja informacij javnega značaja na podlagi Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja. Za posredovanje informacij lahko organ prosilcu zaračuna le materialne stroške, kadar ti presegajo 20 evrov z vključenim DDV.

Cene materialnih stroškov za posredovanje informacij javnega značaja so (brez DDV):

 • ena stran fotokopije ali tiskanega formata A4 0,06 eura,
 • ena stran fotokopije ali tiskanega formata A3 0,13 eura,
 • ena stran fotokopije ali tiskanega večjega formata 1,25 eura,
 • ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A4 0,63 eura,
 • ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A3 1,25 eura,
 • ena stran barvne fotokopije ali tiskanega večjega formata 2,50 eura,
 • elektronski zapis na eni zgoščenki CD 2,09 eura,
 • elektronski zapis na eni zgoščenki DVD-R 2,92 eura,
 • elektronski zapis na enem USB-ključku, cena, po kateri je USB-ključek organ nabavil,
 • pretvorba ene strani dokumenta formata A4 iz fizične v elektronsko obliko 0,08 eura,
 • pretvorba ene strani dokumenta formata A3 iz fizične v elektronsko obliko 0,20 eura,
 • poštnina za pošiljanje informacij po pošti skladno z veljavnim cenikom za poštne storitve.


6. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja

Najpogosteje zahtevane informacije javnega značaja so:

 • informacije o programih Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije;
 • splošne informacije o razpisih, razpisnih pogojih in postopkih;
 • informacije o pogojih za pridobitev in ohranitev Zoisove štipendije;
 • splošne informacije o štipendijah za deficitarne poklice
 • splošne informacije o kadrovskih štipendijah;
 • informacije iz naslova vzpodbujanja zaposlovanja invalidov;
 • informacije iz naslova pravic delavcev ob insolventnosti delodajalca;
 • informacije iz naslova nadomestil preživnine preživninskega sklada.

Kontakti

Dunajska 20, 1000 Ljubljana info@sklad-kadri.si

Vsi kontakti
Na vrh strani