Oprostitev plačila prispevkov PIZ

Oprostitev plačila prispevka za pokojninsko in invalidsko zavarovanje zaposlenih invalidov je vzpodbuda, do katere je upravičen delodajalec, ki zaposluje več invalidov, kot je določeno s kvoto, delodajalec, ki zaposluje manj kot 20 delavcev in ima zaposlene invalide ter samozaposleni invalid. Pogoj je, da njihova invalidnost ni nastala kot posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni pri tem delodajalcu.

Do oprostitve plačila prispevka za pokojninsko in invalidsko zavarovanje zaposlenih invalidov niso upravičeni neposredni in posredni proračunski uporabniki.


Splošno in pogoji 

Kot oblika spodbujanja zaposlovanja invalidov je za delodajalce, ki presegajo kvoto (razen za proračunske uporabnike), ob izpolnitvi zakonskih pogojev, predvidena oprostitev plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje zaposlenih invalidov. 

Pravica se prizna največ za en mesec pred vložitvijo vloge. Delodajalci, ki presegajo kvoto, torej zaposlujejo več invalidov, kot je določeno s kvoto, in delodajalci, ki zaposlujejo manj kot 20 delavcev in imajo zaposlene invalide, ter samozaposleni invalidi, pod pogojem, da njihova invalidnost ni nastala kot posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni pri tem delodajalcu ali njegovem pravnem predhodniku, so upravičeni do oprostitve plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje zaposlenih invalidov (v nadaljevanju: oprostitev plačila PIZ prispevkov).

  • Če je invalidnost posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni, nastale pri istem delodajalcu, delodajalec za takšnega invalida ni upravičen do oprostitve plačila PIZ prispevkov, lahko pa ga všteva v kvoto.
  • Oprostitev plačila PIZ prispevkov se prizna za vsakega zaposlenega invalida nad kvoto.
  • Oprostitev plačila PIZ prispevkov velja za ves čas preseganja kvote.
  • Vloge za obdobje, ko je delodajalcu pravica že priznana, ni mogoče ponovno oddati.


Kronološko načelo

Pri uveljavljanju oprostitve plačila prispevka za pokojninsko in invalidsko zavarovanje zaposlenih invalidov velja kronološko načelo. Delodajalci, ki zaposlujejo več invalidov, kot je določeno za njihovo dejavnost, morajo pri uveljavljanju finančnih vzpodbud upoštevati kronološko načelo, in sicer tako, da se invalidi vštevajo v kvoto po datumu sklenitve pogodbe o zaposlitvi pri istem delodajalcu, ne glede na čas nastanka invalidnosti.

V kvoto se vštevajo invalidi s starejšim datumom sklenitve pogodbe o zaposlitvi, finančne vzpodbude zaradi preseganja kvote pa lahko delodajalci uveljavljajo za invalide z novejšim datumom sklenitve pogodbe o zaposlitvi.


Upravičenec in postopek 

Vlogo za priznanje pravice do oprostitve plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje zaposlenih invalidov vloži delodajalec, ki je do tega upravičen.

Vloga se lahko vloži do 20. v mesecu za pretekli mesec.

O vlogi odloči sklad, pri čemer upošteva določbe ZZRZI, Uredbo o določitvi kvote ter druge veljavne predpise.

Vloga se vloži in odločba izda preko SVZI.net.

V postopku veljajo določbe ZUP, v kolikor posamezna vprašanja niso drugače urejena z ZZRZI.


Nadzor nad porabo oproščenih PIZ prispevkov iz 74. člena tega zakona izvaja komisija, ki jo imenuje MDDSZ.


V pomoč vam bodo morda tudi pogosta vprašanja in odgovori glede oprostitve plačila prispevkov PIZ. 

Kontakti

Dunajska 20, 1000 Ljubljana gp@sklad-kadri.si

Vsi kontakti
Na vrh strani