Neizpolnitev kvote

Če ugotovite, da se podatki iz vaših evidenc razlikujejo od podatkov v uradni evidenci Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, jih morate zaradi uveljavljanja spremembe obračuna kvote sami uskladiti na Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije. O uskladitvi podatkov z ZZZS morate sklad obvestiti do 15. v mesecu, vendar le za pretekli mesec. (npr. do 15. februarja za mesec januar).

Svetujemo vam, da ste pozorni na pravilno izpolnjevanje obrazcev za prijavo, odjavo ali spremembo obveznega pokojninskega in invalidskega ter zdravstvenega zavarovanja delavcev ter v njih ustrezno označite, da se prijavlja ali odjavlja delavca invalida.

Če ima delodajalec neporavnane zapadle obveznosti do sklada in je vložil zahtevek za izplačilo vzpodbud po tem zakonu, bo sklad izvedel pobot terjatev in obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja davčni postopek, in vas o tem pisno obvestil.

Veljavna zakonodaja obročnega odplačevanja dolga ne predvideva. Če boste kljub temu vložili vlogo za obročno odplačevanje, bomo le-to morali zavrniti.

Pozivamo vas, da svoje obveznosti na podlagi 65. člena ZZRZI čim prej poravnate, saj se le tako lahko izognete stroškom in drugim neprijetnostim davčne izvršbe, ki bo sledila po poteku roka za prostovoljno izpolnitev obveznosti. V kolikor obveznosti ne boste poravnali, vam bo sklad izdal odločbo o obveznosti plačila, ki je izvršilni naslov za takojšnjo prisilno izterjavo neporavnanih mesečnih obveznosti. Izdane odločbe so neposredni izvršilni naslov, zoper katerega je pravno sredstvo sicer dovoljeno, ne zadrži pa njene prisilne izvršitve. Odločbe prisilno izvršuje Finančna uprava Republike Slovenije, ki jih sklad mesečno predaja v izterjavo na FURS.

V kolikor ne boste prostovoljno izpolnili svojih obveznosti do sklada, boste poleg dolga plačali še vse izvršilne stroške, kar je v primerih nizkih zneskov dolga, nesorazmerno in drago.

S pravočasnim plačilom obveznosti se boste izognili tudi prekrškovnemu postopku po ZZRZI. Za pravno osebo in samostojnega podjetnika posameznika, ki ne izpolni obveznosti plačila prispevka zaradi neizpolnjevanja kvote iz 65. člena zakona, ali se z navajanjem napačnih podatkov skuša izogniti izpolnjevanju kvote oziroma plačevanju obveznosti zaradi neizpolnjevanja kvote iz 63. in 65. člena ZZRZI, je predpisana globa od 400 EUR oziroma od 1.200 EUR do 41.700 EUR.

Za odgovorno osebo pravne osebe ali samostojnega podjetnika posameznika, ki ne izpolni obveznosti plačevanja prispevka zaradi neizpolnjevanja kvote, je v 2. odst. 92. člena ZZRZI predpisana globa od 400 EUR do 2.000 EUR, če pa se z navajanjem napačnih podatkov skuša izogniti izpolnjevanju kvote oziroma plačilu obveznosti zaradi neizpolnjevanja kvote iz 63. in 65. člena ZZRZI, je predpisana globa od 800 EUR do 4.100 EUR.


Novice

Obvestilo o vročitvi odločbe o obveznosti plačila prispevka za neizpolnjevanje kvote

Sklad spodbuja zaposlovanje invalidov in ohranjanje delovnih mest zanje, nadzira izpolnjevanje kvote zaposlenih invalidov, hkrati pa odloča o pravicah in obveznostih invalidov in delodajalcev, ki invalide zaposlujejo....

Kontakti

Dunajska 20, 1000 Ljubljana gp@sklad-kadri.si

Vsi kontakti
Na vrh strani