Izračun kvote

Sklad na podlagi podatkov iz uradnih evidenc (ZZZS) o vseh zaposlenih in zaposlenih invalidih pri delodajalcu na presečni dan, to je na zadnji dan v mesecu, ter na podlagi registriranih pravnih oseb in njihovih dejavnostih (AJPES) izvaja mesečne obračune kvote in nadzira njeno izpolnjevanje.

Kvota je določena glede na registrirano področje glavne dejavnosti (SKD) delodajalca in znaša od 2 % do največ 6 % od skupnega števila zaposlenih delavcev.

Izračun kvote

Delež kvote se določi po dejavnostih, in sicer glede na področja po Standardni klasifikaciji dejavnosti (SKD). Kvota je lahko različna, vendar ne more biti nižja od 2 % in ne višja od 6 % od skupnega števila zaposlenih delavcev. Za zavezance, ki zaposlujejo manj kot 50 zaposlenih, se kvota zmanjša za 1 odstotno točko. V primeru, da tako izračunana kvota ne predstavlja celega števila, se vrednosti do vključno 0,5 zaokrožijo navzdol in vrednosti od vključno 0,5 zaokrožijo navzgor.  

V kvoto štejejo vsi invalidi, ki imajo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za najmanj 20 ur tedensko in so prijavljeni v zavarovanje skladno z navodilom, ki ureja prijavo invalidov v zavarovanje.

Obvestilo o višini mesečnega prispevka 

Sklad na podlagi uradnih evidenc upravljavcev podatkov objavi obveznost plačila prispevka na SVZI.net najpozneje do desetega v mesecu za pretekli mesec. Objava velja kot obvestilo zavezancem h kvoti o višini mesečnega prispevka.

Usklajevanje podatkov za izračun kvote

Če se podatki iz evidenc delodajalca razlikujejo od podatkov v uradni evidenci ZZZS, jih mora delodajalec – zaradi uveljavljanja spremembe obračuna kvote pri skladu – uskladiti z ZZZS in o tem obvestiti sklad do 15. v mesecu za pretekli mesec.


PRIPOMOČEK ZA IZRAČUN KVOTE ZAPOSLOVANJA INVALIDOV

V polje število zaposlenih vpišite število zaposlenih v podjetju. Na seznamu dejavnosti izberite klasifikacijo dejavnosti podjetja in pritisnite gumb izračun.

Pripomoček je izključno informativne narave. Po določilih 3. odstavka 5. člena Uredbe ste dolžni svojo obveznost za plačilo prispevka spremljati na spletnem mestu SVZI.net / Plačilo prispevka v kvotni sistem-saldakontne kartice.


V polje število zaposlenih vpišite število zaposlenih v podjetju. Na seznamu dejavnosti izberite klasifikacijo dejavnosti podjetja in pritisnite gumb izračun. Pri izračunu kvote so vam lahko v pomoč tudi pogosta vprašanja in odgovori.

Pripomoček je izključno informativne narave. Po določilih 3. odstavka 5. člena Uredbe ste dolžni svojo obveznost za plačilo prispevka spremljati na SVZI.net /Plačilo prispevka v kvotni sistem-saldakontne kartice.


Uredba o določitvi kvote:

% kvote Šifra Dejavnost
 
 
 
 
2 %
45–47 G – trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil
55–56 – gostinstvo
58–63 – informacijske in komunikacijske dejavnosti
64–66 K – finančne in zavarovalniške dejavnosti
69–75 M – strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti
84 O – dejavnost javne uprave in obrambe, dejavnost obvezne socialne varnosti
90–93 R – kulturne, razvedrilne in rekreacijske dejavnosti
94–96 S – druge dejavnosti

 
3 %
41–43 F – gradbeništvo
49–53 H – promet in skladiščenje
68 – poslovanje z nepremičninami
85 P – izobraževanje

 
 
 
6 %
01–03 A – kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo
05–09 B – rudarstvo
10–33 C - predelovalne dejavnosti
35 D – oskrba z električno energijo, plinom, paro
36–39 E – oskrba z vodo, ravnanje z odplakami in odpadki
77–82 N – druge raznovrstne poslovne dejavnosti
86–88 Q – zdravstvo in socialno varstvo


Primer izračuna kvote

Primer: Izračun kvote pri zavezancu A

Datum Skupno
število

zaposlenih
Število
zaposlenih
invalidov
Kvota 
po 
uredbi
Potrebno
število invalidov
Zaokroževanje* Manjkajoče
število invalidov**
Znesek
plačila v
sklad***
31. januar 102 3 6 % 6,12 6 3 70 % min. plača x 3
28. februar 109 3 6 % 6,54 7 4 70 % min. plača x 4
31. marec 106 4 6 % 6,36 6 2 70 % min. plača x 2

* Zaokroževanje: decimalke od 1 do 4 se zaokrožijo navzdol, decimalke od 5 do 9 se zaokrožijo navzgor. 
** Manjkajoče število invalidov.: razlika med dejanskim številom zaposlenih invalidov in predpisano kvoto.
*** Znesek plačila: na dan izplačila plač zavezanec vplača na TRR sklada obračunani znesek za obračunski mesec 70 % minimalne plače x manjkajoče število invalidov.

Kontakti

Dunajska 20, 1000 Ljubljana gp@sklad-kadri.si

Vsi kontakti
Na vrh strani