Plačilo stroškov podpornih storitev

V skladu z ZZRZI lahko samozaposleni invalid praviloma uveljavlja pravico do vseh zakonskih vzpodbud, če za to izpolnjuje določene pogoje, podrobneje navedene pri posamezni vzpodbudi:

 • nagrada za preseganje kvote,
 • oprostitev plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje za invalide nad kvoto,
 • plačilo stroškov storitev v podpornem zaposlovanju,
 • plačilo stroškov prilagoditve delovnega mesta in sredstev za delo,
 • subvencije plače.

Delodajalec ni zavezanec za kvoto, ker ima manj kot 20 zaposlenih. Ker ima kljub temu zaposlene invalide, lahko uveljavlja vse vzpodbude po ZZRZI, v kolikor izpolnjuje za njih predpisane pogoje.

VPRAŠANJE: V podjetju načrtujemo zaposlitev osebe s statusom delovnega invalida III. kategorije (po ZPIZ-u), prejemnika odločbe o zaposljivosti v podporni zaposlitvi. Izvajalec zaposlitvene rehabilitacije (koncesionar) je za invalida izdelal individualni načrt podpornih storitev. Kakšen je postopek glede uveljavljanja te pravice? 

ODGOVOR: Pravica do plačila stroškov podpornih storitev je zapisana v 73. členu ZZRZI, ki določa, da lahko vlogo vloži delodajalec, ki ima z invalidom sklenjeno pogodbo o podporni zaposlitvi in izdelan načrt podpornih storitev, ki jih invalid potrebuje.

Podporna oblika zaposlitve invalida mora izhajati iz njegove pogodbe o zaposlitvi ali aneksa sklenjenega k tej pogodbi, kot to določa 50. člen ZZRZI.

Delodajalec vloži vlogo na predpisanem obrazcu »Vloga za priznanje pravice do plačila podpornih storitev delodajalca«,  na katerem so navedene vse obvezne priloge:

 • odločba o invalidnosti,
 • odločba o zaposljivosti v podporni zaposlitvi,
 • pogodba o zaposlitvi, sklenjena med vlagateljem in invalidom,
 • individualni načrt podpore, 
 • potrdilo o strokovni usposobljenosti za izvajanje podpornih storitev, 
 • pogodba o zaposlitvi, sklenjena med vlagateljem in izvajalcem podpornih storitev, če je ta zaposlen pri vlagatelju, oz. pogodba o izvajanju podpornih storitev, sklenjena med vlagateljem in zunanjim izvajalcem, 
 • izjava o višini bruto II urne postavke oz. plačilna lista za izvajalca podpornih storitev.

Podporne storitve v rehabilitaciji in zaposlitvi za invalida, delodajalca ali delovno okolje invalida lahko izvajajo strokovni delavci in sodelavci iz 9. člena ZZRZI, zaposleni pri delodajalcu, izvajalcih zaposlitvene rehabilitacije, v zaposlitvenih centrih ali v invalidskih podjetjih, lahko pa tudi druge fizične osebe, ki izpolnjujejo pogoje za opravljanje teh storitev v skladu s predpisi.

V primeru, da izvajalec podpornih storitev ni zaposlen pri vlagatelju, je torej zaposlen pri zunanjem izvajalcu, mora imeti vlagatelj z zunanjim izvajalcem podpornih storitev sklenjeno pogodbo o izvajanju podpornih storitev.

VPRAŠANJE: Na s.p., kjer sem sam nosilec dejavnosti in bi nastopal v vlogi izvajalca podpornih storitev, predvidevamo zaposlitev invalida v podporni obliki zaposlitve. Podporne storitve bi nudil invalidu skladno z individualnim načrtom podpore. Kakšna je višina urne postavke, ki jo sklad plača?

ODGOVOR: Merilo za opredelitev plačila stroškov je vsakokrat veljaven Sklep o cenah storitev zaposlitvene rehabilitacije in podpornih storitev Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Za storitve, nudene od 1. 1. 2022, znaša urna postavka 10,80 EUR za uro opravljene podporne storitve, to pa je tudi končni znesek za uro, ki ga sklad plača. 

Za tolmače slovenskega znakovnega jezika se uporabljajo cene, ki so določene s predpisom, ki ureja tarifo za tolmače slovenskega znakovnega jezika.

Sklad financira podporne storitve le v obsegu, jasno opredeljenem v individualnem načrtu podpornih storitev, ki jih nudi izvajalec podpornih storitev, in sicer največ do 30 ur mesečno. O obsegu števila ur sklad odloči z odločbo.

Primer: Vlagatelju je priznana pravica do plačila stroškov podpornih storitev, in sicer v obsegu do 10 ur za zaposlenega invalida, skladno z individualnim načrtom podpornih storitev. Vlagatelj je upravičen do plačila stroškov, za obseg ur, določenih z individualnim načrtom podpornih storitev in odločbo, torej ni nujno upravičen do sicer predpisanega maksimuma podpornih storitev, ki jih lahko sklad plača, to je 30 ur mesečno.

V primeru novih okoliščin, na primer poslabšanja zdravstvenega stanja invalida, je potrebna izdelava novega individualnega načrta podpornih storitev, kjer bo točno opredeljeno kakšno število ur podpore invalid potrebuje na delovnem mestu, le-tega je potrebno dostaviti skladu, ki bo delodajalca obvestil, ali bo potrebno podati tudi novo vlogo in pridobiti novo odločbo.

Pravica se lahko prizna od prvega dne naslednjega meseca po oddaji vloge. Torej, če delodajalec vlogo odda v maju 2021, se pravica do plačila stroškov podpornih storitev, ob izpolnjenih vseh pogojih, prizna s 1. 6. 2021. Če oddate vlogo v juniju 2021, se prizna pravica s 1. 7. 2021 itn.

Na podlagi izdane odločbe vlagatelj mesečno zahteva povrnitev plačila stroškov podpornih storitev, in sicer z zahtevkom za plačilo stroškov podpornih storitev, ki mu mora biti priloženo mesečno poročilo o opravljenih podpornih storitvah.

Sklad znesek za povrnitev stroškov nakaže na račun vlagatelja v 30-ih dneh od prejema zahtevka vlagatelja, s priloženimi obveznimi prilogami:

 • mesečno poročilo o opravljenih podpornih storitvah,

plačilna lista izvajalca podpornih storitev, z ločenim prikazom zneska plačila podpornih storitev,

 • plačilna lista invalida,

računi za opravljene storitve, če gre za zunanjega izvajalca podpornih,

 • potrdilo o plačilu računa za opravljene storitve, če gre za zunanjega izvajalca podpornih storitev.


Primer: Vlagatelj zahtevek za mesec april 2021 odda najkasneje do 31. 5. 2021, za maj najkasneje do 30. 6. 2021 itn.

Individualni načrt podpornih storitev za invalida izdela izvajalec storitev zaposlitvene rehabilitacije (seznam le-teh javno dostopen).

Iz individualnega načrta podpornih storitev mora biti nedvoumno in določeno razvidno, koliko ur podpornih storitev invalidu nudi izvajalec podpornih storitev, ločeno prikazane od morebitne podpore izvajalcev zaposlitvene rehabilitacije.

Vlagatelj - delodajalec, v tem primeru samozaposleni invalid, vloži vlogo na predpisanem obrazcu »Vloga za priznanje pravice do plačila podpornih storitev delodajalca«, dostopnem na spletnih straneh sklada, na katerem so navedene vse priloge.

V vašem primeru obvezno priložite naslednje:

 • odločba o invalidnosti,
 • odločba o zaposljivosti v podporni zaposlitvi,
 • individualni načrt podpore,
 • pogodbo o izvajanju podpornih storitev sklenjeno med vlagateljem in zunanjim izvajalcem – tolmačem SZJ.

Kontakti

Dunajska 20, 1000 Ljubljana gp@sklad-kadri.si

Vsi kontakti
Na vrh strani