Kdo so upravičenci

Do izplačila so upravičeni:

  • delavci, ki jim je prenehalo delovno razmerje zaradi stečaja, prisilne poravnave oziroma postopka insolventnosti delodajalca ali so izgubili delo zaradi izbrisa iz sodnega registra brez likvidacije po Zakonu o finančnem poslovanju, postopkih insolventnosti in prisilnem prenehanju;
  • delavci, ki so na podlagi pogodbe o zaposlitvi opravljali delo (ali so ga običajno opravljali) na ozemlju Republike Slovenije, kadar ima delodajalec sedež v eni od drugih držav članic Evropske unije ali Evropskega gospodarskega prostora.

Pogoji za pridobitev pravic:

  • da so v primeru stečaja delavci svoje pravice prijavili v rokih in na način, kot je to določeno v Zakonu o finančnem poslovanju podjetij, postopkih insolventnosti in prisilnem prenehanju oziroma da so v primeru prisilne poravnave zahtevali varstvo svojih pravic v rokih in na način, določenih v predpisih, ki urejajo delovna razmerja.

Pravic ob insolventnosti delodajalca nima delavec, ki je sam ali skupaj s svojimi družinskimi člani večinski lastnik podjetja ali dejavnosti delodajalca in ima prevladujoč vpliv na njegovo poslovanje. Za družinske člane delavca se štejejo zakonec oziroma zunajzakonski partner, otroci, posvojenci in otroci zakonca ali zunajzakonskega partnerja ter starši oziroma posvojitelji, kot jih opredeljujejo predpisi o zakonski zvezi in družinskih razmerjih, in partner, ki živi z delavcem v registrirani istospolni partnerski skupnosti.

Delodajalec je insolventen, če je:

  • nad njim začet stečajni postopek,
  • sklep o potrditvi prisilne poravnave postal pravnomočen,
  • uveden postopek insolventnosti v eni od drugih držav članic Evropske unije ali Evropskega gospodarskega prostora, v kateri ima delodajalec sedež.

Upravičenec pridobi pravice z dnem, ko mu preneha delovno razmerje, in sicer lahko pridobi sredstva v višini največ štirih in pol minimalnih plač.

Pravice iz naslova insolventnosti delodajalca so neodtujljive osebne materialne pravice in jih ni dopustno prenesti na drugega, prav tako ne podedovati.

Kontakti

Dunajska 20, 1000 Ljubljana gp@sklad-kadri.si

Vsi kontakti
Na vrh strani