Državne pomoči, kumulacija in pravilo "de minimis"

Prejemniki državnih pomoči so dolžni Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti mesečno posredovati podatke o pridobljenih in porabljenih sredstvih.

Posebna pravila veljajo za pomoči po pravilu »de minimis«.

Skupni znesek prejete pomoči za iste upravičene stroške ne sme presegati dovoljene intenzivnosti državne pomoči (kumulacija).


DRŽAVNE POMOČI 

Delodajalci, ki zaradi zaposlenih invalidov pridobijo sredstva iz naslova vzpodbud, kot je to navedeno v 61. členu ZZRZI, morajo ta sredstva prikazovati na posebnem kontu, njihov način porabe pa urejata 33. in 34. člen Uredbe Komisije (EU), št. 651/2014.

Prejemniki državnih pomoči iz naslova vzpodbud so dolžni Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti mesečno poročati o porabi sredstev preko sistema elektronskega poslovanja sklada – SVZI.net.

Delodajalci neporabljena javna sredstva, ki jih pridobijo zaradi zaposlenih invalidov, obrestujejo kot je to določeno v tretjem odstavku 61. člena ZZRZI.

Če delodajalci prejetih sredstev iz prvega odstavka 61. člena ZZRZI ne porabijo v treh letih od prejema ali jih ne porabijo skladno s prvim odstavkom tega člena, jih obrestovana na način iz prejšnjega odstavka, nakažejo Republiki Sloveniji oziroma skladu.

Več informacij o državnih pomočeh je na voljo na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.


PRAVILO »DE MINIMIS« 

Samozaposlenemu invalidu, ki si ne izplačuje plače, se bo skladno z Uredbo Komisije (EU) št., 1407/2013, dodeljevala pomoč po pravilu »de minimis«. Skupna vrednost pomoči istemu prejemniku ne sme presegati maksimuma (200.000,00 EUR) v kateremkoli obdobju treh zaporednih proračunskih let.

Več informacij o pravilu "de minimis" je na voljo na spletni strani Ministrstva za finance.


KUMULACIJA 

Skupni znesek prejete pomoči za iste upravičene stroške ne sme presegati dovoljene intenzivnosti državne pomoči (kumulacija), v primeru kršitve delodajalci do pomoči niso več upravičeni v tekočem in naslednjem koledarskem letu, prejeta javna sredstva, ki presegajo dovoljeno višino, pa so dolžni obrestovana vrniti Republiki Sloveniji.

Več informacij o kumulaciji je na voljo na spletni strani Ministrstva za finance.

Kontakti

Dunajska 20, 1000 Ljubljana gp@sklad-kadri.si

Vsi kontakti
Na vrh strani