Izpolnitev kvote

Povečanju zaposljivosti invalidov in vzpostaviti pogojev za njihovo enakovredno udeležbo na trgu dela z odstranjevanjem ovir in ustvarjanjem enakih možnosti je namenjena tudi kvota oziroma kvotni sistem.

Dolžnost zaposlovanja invalidov je torej neizogibna obveznost vseh zavezancev za kvoto.


Zavezanec lahko izpolni kvoto na tri različne načine, in sicer:

Delodajalec lahko izpolni kvoto z zaposlitvijo invalidov na način, kot je to urejeno v ZZRZI in Uredbi o določitvi kvote.

Pri tem mora upoštevati:

 • višino kvote, ki zanj velja,
 • kdo šteje za invalida,
 • kdo kot invalid lahko šteje v kvoto in
 • način izračuna kvote.

Delodajalec, zavezanec za kvoto, ki ne izpolnjuje kvote z zaposlenimi invalidi in ima sklenjeno pogodbo o poslovnem sodelovanju z invalidskim podjetjem (IP) ali zaposlitvenim centrom (ZC), lahko zniža obveznost plačila prispevka za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov z vložitvijo napovedi in izpolnitvijo odobrene nadomestne kvote (NDM).

 • Za nadomestno izpolnitev kvote (NDM) šteje v koledarskem letu sklenjena in realizirana pogodba o poslovnem sodelovanju delodajalca in IP/ZC.
 • Iz izpisa iz Poslovnega registra Slovenije - AJPES mora biti razvidno, da ima invalidsko podjetje oziroma zaposlitveni center registrirano dejavnost, ki je predmet pogodbe o poslovnem sodelovanju.
 • Pogodbeno obveznost izvajajo zaposleni v invalidskem podjetju ali zaposlitvenem centru (podjemne pogodbe ali dodelavni posli v drugih podjetjih niso dovoljeni in štejejo za kršitev določil pri uveljavljanju NDM).
 • Predmet pogodbe ne smejo biti posredovalne ali posredniške storitve in storitve preprodaje blaga.
 • NDM je mogoče napovedati za največ 12 mesecev koledarskega leta, po tem obdobju je potrebna nova napoved.


Postopek za uveljavljanje nadomestne izpolnitve kvote

 • Napoved NDM, ki je nujna, je možna izključno prek SVZI.net.
 • Delodajalec napove NDM najkasneje v 10-ih dneh po sklenitvi pogodbe z IP/ZC.
 • Sklad upošteva napoved od prvega dne meseca, v katerem napoved prejme. Obdobje veljavnosti pogodbe o poslovnem sodelovanju mora ustrezati obdobju, za katero je NDM napovedana.
 • Delodajalec lahko ob oddaji napovedi prostovoljno izbere/označi obdobje, za katerega napoveduje NDM.
 • Stroški dela, ki zadostujejo za NDM za 1 invalida, morajo biti v višini najmanj 15 minimalnih plač letno.
 • K napovedi NDM mora biti pripeta pogodba o poslovnem sodelovanju z IP ali ZC, s katero se uveljavlja napoved NDM.
 • Če ima delodajalec sklenjeno večletno pogodbo o poslovnem sodelovanju z IP ali ZC, mora za koledarsko leto, v katerem namerava uveljavljati NDM, skleniti aneks k tej pogodbi. Pri čemer mora v aneksu upoštevati vsa določila, ki sicer veljajo za pogodbo, s katero uveljavlja NDM, ob tem pa za vsako leto oddati novo napoved NDM.
 • Če k napovedi ni pripeta pogodba in delodajalec le-te ne pripne niti po pisnem pozivu k dopolnitvi, se šteje, da napoved ni popolna in je sklad ne odobri.
 • Če napoved ali pogodba nista v skladu z določili ZZRZI, sklad delodajalca pozove k dopolnitvi.
 • Če delodajalec napovedi ne odda pravočasno, ali je ne dopolni skladno s pozivom, je sklad ne upošteva.
 • Sklad delodajalca pisno obvesti o ustreznosti oziroma neustreznosti napovedi, kar je delodajalcu dostopno preko SVZI.net.


Obvezne sestavine pogodbe

Pogodba mora biti skladna z določbami zakona, ki ureja obligacijska razmerja, iz nje pa mora biti posebej razvidno:

 • Predmet pogodbe (to je storitev/izdelek, ki je predmet pogodbenega sodelovanja, zato kot predmet pogodbe ne more biti navedena za uveljavljanje NDM ali za zaposlitev manjkajočih invalidov za kvoto). 
 • Pogodbena vrednost za vsako posamezno vrsto storitve/izdelka, ki predstavlja predmet pogodbe, ter skupna pogodbena vrednost, brez DDV. 
 • Stroški dela za posamezno vrsto storitve/izdelka, ki predstavlja predmet pogodbe, ter celotni stroški dela po pogodbi, brez DDV. 
 • Priporočljiv je pripis šifre dejavnosti (SKD), ki vsebinsko ustreza vsakemu posameznemu predmetu pogodbe. 
 • Datum sklenitve pogodbe, podpis pooblaščenih oseb in žig pogodbenic (ali opomba, da poslujejo brez žiga).
 • Pogodbe, ki ne bo sklenjena skladno z veljavno zakonodajo, se ne upošteva.

 

Mesečno poročanje o realizaciji nadomestne izpolnitve kvote

 • Delodajalec mora skladu o realizaciji posamezne pogodbe poročati mesečno preko – SVZI.net.
 • Rok za oddajo mesečnega poročila je zadnji dan v mesecu za pretekli mesec (na primer 31. 3. 2021 za februar 2021).
 • Za izpolnitev NDM za 1 invalida šteje realizacija stroškov dela iz pogodbe o poslovnem sodelovanju v višini 15 minimalnih plač v 12 mesecih koledarskega leta.
 • V mesečno poročilo je potrebno obvezno vpisati znesek realizacije pogodbe in znesek realiziranih stroškov dela. Sistem sam izračuna število realiziranih invalidov za nadomestno izpolnitev kvote.
 • Mesečno poročilo o realizaciji NDM elektronsko odda in delodajalec, s podpisom ga potrdi tudi invalidsko podjetje/zaposlitveni center oziroma njihovi pooblaščenci. 
 • Po uspešni oddaji mesečnega poročila pogodbenik (invalidsko podjetje/zaposlitveni center) dobi na e-naslov obvestilo, da je poročilo oddano in da čaka na potrditev IP/ZC, poročilo pa dobi status “Poročilo je v podpisovanju pri IP oz. ZC”.
 • Oddano mesečno poročilo se lahko tudi prekliče in se ga ponovno odda v roku za poročanje.
 • Če delodajalec mesečnega poročila ne odda in ga elektronsko ne podpiše v predpisanem roku, se šteje, da NDM za ta mesec ni realizirana.
 • Če IP/ZC mesečnega poročila ne potrdi v roku za oddajo poročila, se šteje, da NDM za ta mesec ni realizirana.
 • Dokazovanje realizacije po predpisanem roku za oddajo poročila ni mogoče.
 • Sklad upošteva realizacijo NDM za predpisano število invalidov. Morebitna večja realizacija NDM, torej realizacija za večje število invalidov od predpisanega (rezervacija), se upošteva v naslednjih mesecih, vendar največ do konca koledarskega leta in v okviru obdobja izdanega potrdila.
 • Prenos realizacije invalidov iz preteklega v naslednje koledarsko leto ni mogoč.
 • Če delodajalec v predpisanem roku nadomestne kvote ne izpolni oziroma jo izpolni le delno, mora plačati prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov.
 • Če delodajalec v postavljenem roku ne izpolni obveznosti plačila prispevka, mu sklad izda odločbo o obveznosti plačila.
 • V primeru, da ima delodajalec sklenjene pogodbe o poslovnem sodelovanju z več IP/ZC in je za vsako oddal posebno napoved, mora poročilo o realizaciji oddati za vsako napoved posebej.
 • Dovoljeno je postopno poročanje po napovedi, kar je podrobneje opredeljeno v Splošnih pogojih poslovanja sklada.


Kršitev določil pri uveljavljanju nadomestne izpolnitve kvote  

 • Delodajalcu, pri katerem je v postopku nadzora ugotovljena kršitev določil uveljavljanja NDM v tekočem ali preteklem letu, sklad ne upošteva realizacije NDM za tekoče leto, ne glede na to, pri kateri pogodbi je ugotovljena kršitev.
 • Delodajalec, pri katerem je v postopku nadzora ugotovljena kršitev določil uveljavljanja NDM v tekočem ali preteklem letu, ne more uveljavljati NDM tudi v naslednjem koledarskem letu.


Stroški dela 

Stroške dela in stroške povračil zaposlenim določa Slovenski računovodski standard (SRS).

Zaslužki zaposlenih so vse oblike poplačil, ki jih daje podjetje zaposlenim v zameno za njihovo službovanje in jih obravnava kot svoje stroške dela ali kot deleže v razširjenem dobičku pred predstavitvijo dobička v izkazu poslovnega izida. Z zaslužki so lahko povezane tudi določene dajatve, ki povečujejo stroške podjetja ali deleže zaposlenih v razširjenem dobičku.

Stroški dela so:

 • plače, ki pripadajo zaposlenim v bruto znesku, 
 • nadomestila plač, ki skladno z zakonom, kolektivno pogodbo ali pogodbo o zaposlitvi pripadajo zaposlenim za obdobje, ko ne delajo, v bruto znesku, ki bremeni podjetje, 
 • dajatve v naravi, darila in nagrade zaposlenih ter zanje plačani ali njim povrnjeni zneski, ki niso v neposredni zvezi z odpravnino, ki pripadajo zaposlenim, ko nehajo delati v podjetju, 
 • dajatve, ki se dodatno obračunavajo od zgornjih postavk in ki bremenijo izplačevalca,

Povračila zaposlenim, ki niso v neposredni zvezi z opravljanjem dela in imajo naravo plač, so na primer zneski za prevoz na delo in z njega, zneski za topli obrok med delom in drugi.


Izračun realizacije NDM

Višina realiziranih stroškov dela iz pogodbe določa število invalidov za NDM in za to število izpolnjeno manjkajoče število invalidov, ki bi jih moral delodajalec zaposliti v okviru predpisane kvote. Realizacija stroškov dela, ki zadostuje za NDM za 1 invalida, mora biti v višini najmanj 15 minimalnih plač v 12 mesecih.


Primer ob upoštevanju višine minimalne plače v letu 2024:

(1 invalid = 1.253,90 € x 15 = 18.808,50 € na leto)

(1 invalid = 1.253,90 € x 15/12 = 1.567,38 € na mesec)


Primer: Obračun realizacije nadomestne kvote

Če so realizirani stroški dela za manjše število invalidov kot jih je potrebnih za kvoto, se izvede naslednji izračun:

Realizirani stroški dela se delijo z višino 15/12 minimalne plače v RS. Rezultat je število invalidov, realiziranih iz nadomestne izpolnitve kvote.

1. Realizirani stroški dela po pogodbi > 3.200 € / 1.567,38 € = 2,04 => 2 invalida
2. Realizirani stroški dela po pogodbi > 4.100 € / 1.567,38 € = 2,62 => 2 invalida

Skupaj realizirani stroški iz obeh pogodb v mesecu poročanja => 4 invalidi

Če je delodajalec v istem mesecu za izpolnitev kvote potreboval 10 invalidov in ima zaposlena 2 invalida, obveznost za 4 (2+2) pa je realiziral z NDM, mora skladu plačati prispevek še za 4 invalide.

Če je delodajalec v istem mesecu za izpolnitev kvote potreboval 6 invalidov in ima zaposlena 2 invalida, obveznost za 4 (2+2) pa je realiziral z NDM, mu za ta mesec skladu ni treba plačati prispevka.

Če je delodajalec v istem mesecu za izpolnitev kvote potreboval 4 invalide in ima zaposlena 2 invalida, obveznosti za 4 (2+2) pa je realiziral z NDM, mu za ta mesec skladu ni treba plačati prispevka, ima pa 2 invalida v rezervaciji za izpolnitev kvote v prihodnjih mesecih istega koledarskega leta in v okviru obdobja odobrene napovedi za to koledarsko leto (vidno tudi iz potrdila o odobreni nadomestni izpolnitvi kvote).


Oblikovanje rezervacij invalidov

Če je število invalidov iz realiziranih stroškov dela večje od števila invalidov, predpisanih s kvoto, se za to število invalidov oblikuje rezervacija za naslednje mesece istega koledarskega leta, vendar v okviru obdobja odobrene napovedi za to koledarsko leto. V rezervacijo se ne štejejo zneski realiziranih stroškov dela, ampak število invalidov, izračunano iz realiziranih vrednosti.


Primer mesečnega oblikovanja rezervacij invalidov in črpanja invalidov iz rezervacij je prikazan v spodnji preglednici:


Število vseh zaposlenih Število zaposlenih invalidov Število invalidov pod kvoto Število invalidov realiziranih nadomestno Število invalidov iz
rezervacije
Plačilo
prispevka za število invalidov
Število invalidov na rezervaciji
Januar 100 2 4 5 0 0 1
Februar 99 1 5 2 1 2 0


Primer:

Delodajalec mora izpolnjevati 6 % kvoto zaposlenih. V januarju ima zaposlenih 100 oseb, od tega 2 invalida, zato mu za izpolnitev kvote manjkajo še 4 invalidi. Za mesec januar poroča o realizaciji NDM za 5 invalidov, kar je za 1 več, kot jih potrebuje za izpolnitev kvote, zato 1 ostane na rezervaciji.

V mesecu februarju ima 99 vseh zaposlenih in od tega 1 invalida. Za izpolnitev kvote potrebuje 6 invalidov. Iz poročila za februar je realiziral iz NDM 2 invalida, torej mu manjkajo za izpolnitev kvote le še 3 invalidi – 1 bo koristil iz rezervacije iz januarja, za 2 pa mora še plačati prispevek. Na rezervaciji nima več invalidov.


Koriščenje rezervacij 

Če delodajalec z NDM ne pokrije zakonsko določene kvote invalidov v celoti, mu za koriščenje rezervacij ni potrebno oddajati posebnega obrazca, saj bo sistem SVZI.net invalide samodejno črpal iz naslova rezervacij.


Manjša realizacija 

Delodajalec lahko o višini realizacije po posameznih realiziranih pogodbah z IP/ZC skladu poroča postopoma, v terminu po lastni presoji. O zneskih realizacije stroškov dela, ki ne zadostujejo za NDM za 1 invalida oziroma so manjši od 1.567,38 EUR ni smiselno poročati, te zneske lahko delodajalec vključi v eno od poročil v naslednjih mesecih. Tako lahko delodajalec v enem mesecu uveljavlja skupaj več različnih plačanih računov, ki jih še ni uveljavljal v okviru obdobja odobrene napovedi.

Če ima delodajalec izdanih več potrdil za NDM, se za realizacijo ne upošteva vseh med seboj seštetih realiziranih stroškov dela za vsa zaključna poročila, temveč se sešteva/upošteva število invalidov, izračunano na podlagi višine stroškov dela za vsako posamezno zaključno mesečno poročilo.


Morebitne dodatne informacije lahko najdete tudi med pogostimi vprašanji in odgovori glede nadomestne izpolnitve kvote.

Delodajalec, zavezanec h kvoti, ki ne izpolni kvote, mora do vključno zadnjega dne v mesecu za pretekli mesec skladu plačati prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov v višini 70 % minimalne plače za vsakega invalida, ki bi ga moral zaposliti za izpolnitev predpisane kvote.  


Minimalna plača od 1. 1. 2024 znaša 1.253,90 €, 70 % minimalne plače pa znaša 877,73 €.

Obdobje Minimalna plača Prispevek VZI Nagrada
od 1. 1. 2024 dalje
1.253,90 €
877,73 €
250,78 €
od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023 1.203,36 €
842,35 €
240,67 €
od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022 1.074,43 € 752,10 €
214,89 €
od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021
1.024,24 €
716,97 €
204,85 €
od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 940,58 € 658,41 € 188,12 €
od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 886,63 € 620,64 € 177,33 €
od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 842,79 € 589,95 € 168,56 €
od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 804,96 € 563,47 € 160,99 €
od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2016 790,73 € 553,51 € 158,15 €
od 1. 4.2014 do 31. 12.2014   789,15 € 552,41 € 157,83 €
od 1. 1. 2014 do 31. 3. 2014 789,15 € 552,41 € 197,29 €
od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 783,66 € 548,56 € 195,92 €
od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012 763,06 € 534,14 € 190,77 €
od 1. 1.2011 do 31. 12. 2011   748,10 € 523,67 € 187,03 €
od 1. 3. 2010 do 31. 12. 2010 734,15 € 513,91 € 183,54 €
od 1. 8. 2009 do 28. 2. 2010 597,43 € 418,20 € 149,36 €
od 1. 8. 2008 do 31. 7. 2009 589,19 € 412,43 € 147,30 €
od 1. 3. 2008 do 31. 7. 2008 566,53 € 396,57 € 141,63 €
od 1. 8. 2007 do 29. 2. 2008  538,53 € 376,97 € 134,63 €
od 1. 5. 2007 do 31. 7. 2007 521,83 € 365,28 € 130,46 €
od 1. 8. 2006 do 30. 4. 2007 521,83 € 365,28 € 104.37 €
od 1. 1. 2006 do 31. 7. 2006 511,60 € 358,12 € 102,32 €

Zavezanci za kvoto prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov nakažejo na podračun številka: 01100-6000042024 odprt pri Upravi RS za javna plačila. BIC koda Banke Slovenije je BSLJSI2X.

Sestava sklica:

0 000 - OSEM POLJ - Davčna številka

Namen nakazila:
Na primer za januar 2024 - PRISPEVEK VZI JANUAR 24


Morebitne dodatne informacije lahko najdete tudi med pogostimi vprašanji odgovori glede plačila prispevka zaradi neizpolnitve kvote.


Novice

Za nami je uspešna predstavitev delavnice o nadomestni izpolnitvi kvote

V četrtek, 14. 12. 2023, smo izvedli spletno delavnico o nadomestni izpolnitvi kvote, kjer smo več kot 160 udeležencem predstavili vse informacije o nadomestni izpolnitvi kvote kot enemu izmed načinov izpolnitve obveznosti zaposlitve invalidov....

Kontakti

Dunajska 20, 1000 Ljubljana gp@sklad-kadri.si

Vsi kontakti
Na vrh strani