Prilagoditev delovnega mesta in sredstev za delo

Delodajalec lahko zaprosi sklad za plačilo primerne prilagoditve delovnega mesta in sredstev za delo na podlagi izdelanega individualnega načrta prilagoditve, iz katerega je razvidno, da se invalid zaradi invalidnosti lahko zaposli le na zanj prilagojenem delovnem mestu ali da za opravljanje delovnih nalog potrebuje prilagojena sredstva za delo. 

Splošno in pogoji

V primeru, da se invalid lahko zaposli le na zanj prilagojenem delovnem mestu, ali da za opravljanje delovnih nalog potrebuje prilagojena sredstva za delo, ZZRZI delodajalcu invalida na njegovo vlogo lahko priznana plačilo stroškov primerne prilagoditve.

Izjemoma in pod določenimi pogoji lahko za prilagoditev zaprosi tudi izvajalec zaposlitvene rehabilitacije, in sicer že v času trajanja zaposlitvene rehabilitacije.

Sklad financira stroške primerne prilagoditve v višini dejanskih stroškov.

Prilagoditev delovnega mesta in sredstev za delo je vzpodbuda, namenjena podpori delodajalcem v primeru zaposlitve invalida, za katerega je potrebno delovno mesto ali sredstva za delo prilagoditi, zaradi njegove invalidnosti in specifičnih potreb invalida.

Pripada lahko delodajalcu, ki ima že zaposlenega invalida oz. sklene pogodbo o zaposlitvi za najmanj 12 mesecev z brezposelnim invalidom, v obeh primerih pa gre za invalida, ki se lahko zaposli le na zanj prilagojenem delovnem mestu oz. za opravljanje delovnih nalog potrebuje prilagojena sredstva za delo.

Pogoj je, da ni drugega zavezanca za plačilo stroškov prilagoditve, o čemer delodajalec predloži podpisano izjavo. Slednje izhaja iz dejstva, da je za delovne invalide primarni organ, ki odloča o prilagoditvi delovnega mesta in je tudi plačnik le-tega, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije.

Pravica do plačila stroškov prilagoditve delovnega mesta in sredstev za delo pripada tudi izvajalcu zaposlitvene rehabilitacije za invalide, ki so opredeljeni kot zavarovanci s prišteto dobo za pridobitev in odmero pravic na podlagi osebnih okoliščin, kakor to določajo predpisi s področja pokojninskega in invalidskega zavarovanja. Za plačilo stroškov prilagoditve lahko zaprosijo že v času trajanja zaposlitvene rehabilitacije, če bi bilo njeno izvajanje brez ustreznih prilagoditev nemogoče, kar mora biti razvidno iz rehabilitacijskega načrta.

Vloga se vloži na predpisanem obrazcu Vloga za priznanje pravice do plačila stroškov prilagoditve delovnega mesta in sredstev za delo.


Upravičenec in postopek

Vlogo za priznanje pravice do plačila stroškov prilagoditve delovnega mesta in sredstev za delo vloži delodajalec invalida, izjemoma lahko tudi izvajalec zaposlitvene rehabilitacije, k vlogi pa predloži zahtevana dokazila.

Vloga se vloži na predpisanem obrazcu sklada in je dostopna pod zavihkom Obrazci in vloge

O vlogi odloči sklad, pri čemer upošteva ZZRZI, Uredbo o določitvi kvote in druge veljavne predpise.

V postopku veljajo določbe ZUP, v kolikor posamezna vprašanja niso drugače urejena z ZZRZI.


Delodajalec (izjemoma izvajalec zaposlitvene rehabilitacije) odda Vlogo za plačilo stroškov prilagoditve delovnega mesta in sredstev za delo, ki ji priloži:

  • odločbo o invalidnosti,
  • odločbo o zaposljivosti v podporni zaposlitvi ali zaščitni zaposlitvi (če gre za invalida, zaposljivega v podporni ali zaščitni zaposlitvi), oziroma izjavo invalida, da odločba ni bila izdana,
  • pogodbo o zaposlitvi, sklenjeno med vlagateljem in invalidom,
  • individualni načrt prilagoditve delovnega mesta in sredstev za delo, ki ga je izdelal izvajalec zaposlitvene rehabilitacije,
  • 2 predračuna za izvedbo vsake posamezne prilagoditve delovnega mesta dveh različnih dobaviteljev ali izvajalcev prilagoditve,
  • pisno izjavo, da ni drugega zavezanca za plačilo prilagoditve,
  • dokazilo, da je invalid zavarovanec s prišteto dobo za pridobitev in odmero pravic na podlagi osebnih okoliščin, kot to določajo predpisi s področja pokojninskega in invalidskega zavarovanja, v primeru, da je vlagatelj izvajalec zaposlitvene rehabilitacije,
  • rehabilitacijski načrt, v primeru, da je vlagatelj izvajalec zaposlitvene rehabilitacije, iz katerega mora biti razvidno tudi, da bi bilo izvajanje zaposlitvene rehabilitacije brez ustrezne prilagoditve delovnega mesta in sredstev za delo nemogoče.

Sklad obravnava prejeto vlogo skupaj s predstavnikom inštituta (URI Soča) in Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, ki je pristojno za invalidsko varstvo, na obravnavo pa povabi tudi izvajalca zaposlitvene rehabilitacije, ki je izdelal načrt prilagoditve.

Sklad o pravici odloči z odločbo.


Zahtevek

Plačilo stroškov prilagoditve delovnega mesta in sredstev za delo po priznani pravici je pogojeno z vložitvijo zahtevka za plačilo.

Po prejemu odločbe, s katero je bila pravica do plačila stroškov prilagoditve delovnega mesta in sredstev za delo priznana, delodajalec skladu pošlje zahtevek za plačilo stroškov prilagoditve delovnega mesta in sredstev za delo.

Zahtevek se pošlje na predpisanem obrazcu Zahtevek za plačilo stroškov prilagoditve delovnega mesta in sredstev za delo, ki mu je obvezno treba priložiti:

  • račun za opravljeno prilagoditev,
  • potrdilo o plačilu računa.


Zahtevek se pošlje na uradni elektronski naslov sklada jpsklad@jps-rs.si, z obvezno navedbo številke zadeve (odločbe).

Sklad na podlagi zahtevka delodajalca povrne stroške prilagoditve delovnega mesta in sredstev za delo v roku 30 dni od prejema zahtevka.

Upravičeni stroški plačila prilagoditve so stroški, ki jih je treba dodati stroškom, ki bi pri delodajalcu nastali, če bi zaposloval delavce, ki niso invalidi. Upravičeni stroški ne smejo presegati 100 % upravičenih stroškov, opredeljenih v 34. členu Uredbe komisije (EU) št. 651/2014. Sklad financira stroške primerne prilagoditve v višini dejanskih stroškov.

Sklad o neupravičeno izplačani vzpodbudi odloči z odločbo, s katero ugotovi neupravičenost izplačila, in prejemniku naloži vračilo prejete vzpodbude in zamudnih obresti skladno z ZDavP od dneva prejema vzpodbude do vračila.

Če ima delodajalec neporavnane obveznosti do sklada in je vložil zahtevek za izplačilo vzpodbude, sklad izvede pobot terjatev in obveznosti skladno z ZDavP in o tem pisno obvesti delodajalca.


Morda vam bodo v pomoč tudi pogosta vprašanja in odgovori glede prilagoditve delovnega mesta in sredstev za delo

Kontakti

Dunajska 20, 1000 Ljubljana gp@sklad-kadri.si

Vsi kontakti
Na vrh strani