Popestrimo šolo

Namen programa Popestrimo šolo je bil povečati odzivnost učiteljev in drugih strokovnih delavcev v osnovnih šolah na individualne potrebe učencev in hkrati spodbuditi odziv šol na spremembe v lokalnem okolju.

Program je šolam omogočil, da so se v večji meri posvetile vzgojno-izobraževalnim potrebam učencev, in sicer zlasti otrokom z učnimi težavami, otrokom iz ranljivih skupin, otrokom s posebnimi nadarjenostmi ter da so v okoljih, kjer je bila majhna ponudba prostočasnih aktivnosti, le-te razvili.

Spodbujal je razvoj novih pedagoških strategij in oblik dela, v okviru katerih so učitelji izvajali aktivnosti, ki so prispevale k  razvoju ključnih kompetenc po priporočilu Evropske skupnosti.

Otroci so imeli možnost graditi pozitivno samopodobo in samospoštovanje, kar jim je omogočilo prepoznavanje njihovih sposobnosti, talentov in želja. 

V okviru programa je bila ponujena možnost novih zaposlitev za učitelje, hkrati pa se je podpiralo tudi sodelovanje z drugimi šolami.

Šole so pridobile sredstva za izvajanje aktivnosti, ki so prispevala k višjemu standardu vzgojno-izobraževalnega dela v osnovni šoli. Izvajale so naslednje aktivnosti:

  • individualno delo z učenci oziroma delo v manjših skupinah učencev z namenom doseči boljše učne dosežke in uspešnejše vključevanje v socialno okolje;
  • mentorske oblike dela s področja naravoslovja, tehnike in tujih jezikov;
  • počitniške dejavnosti.

Neformalno učenje in pridobivanje kompetenc v družbi, ki zahteva vse bolj specifična znanja, se vse bolj očitno širi v območje prostega časa. Izvajanje takšnih aktivnosti je omogočilo otrokom oziroma njihovim staršem več priložnosti za uspešno vključevanje v socialno okolje, namenjene pa so bile tudi otrokom, ki so tako ali drugače ovirani pri doseganju optimalnih rezultatov v svojem psihološkem in socialnem razvoju. 

Program sta financirala Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Program se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013, znotraj 3. razvojne prioritete: »Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja«, 1. prednostne usmeritve: »Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistemov izobraževanja in usposabljanja«, operacija »Spodbujanje izvajanja programov Popestrimo šolo v letih 2014, 2015«.


Kontakti

Dunajska 20, 1000 Ljubljana gp@sklad-kadri.si

Vsi kontakti
Na vrh strani