Izterjava na področju izplačil delavcem

Izterjava na področju izplačil delavcem v primeru insolventnosti delodajalca 

Sklad dnevno spremlja začetke insolventnih postopkov in izbrisov.

Delavec, ki mu je prenehalo delovno razmerje zaradi insolventnosti delodajalca, pridobi pravico do izplačila denarnih sredstev pod pogoji, ki jih določa Zakon o javnem jamstvenem in preživninskem skladu Republike Slovenije (v nadaljevanju: ZJSRS).

Terjatev do delodajalca se vzpostavi z izplačilom sredstev iz prvega odstavka 19. člena ZJSRS ter obvestila stečajnemu upravitelju oziroma delodajalcu o vstopu sklada v terjatev (subrogacija). S prehodom terjatve na sklad vstopi sklad v razmerju do delodajalca oziroma do stečajnega dolžnika v položaj delavca kot upnika do višine sredstev izplačanih na podlagi odločbe o priznanju pravic po tem zakonu.

O  vstopu sklada v položaj delavca kot upnika mora sklad nemudoma obvestiti stečajnega upravitelja oziroma delodajalca ali pristojno sodišče ter mu kot dokaz predložiti ustrezne listine.

Sklad mora redno za vse zavezance dolžnike spremljati stečajni postopek (osnovni, dodatni, popravljen, končni seznami preizkušenih terjatev …) preko obvestila zunanjega izvajalca ali preko AJPES ter preveriti če je prijavljena terjatev sklada uvrščena na seznam, ali je prerekana in če so podatki na seznamu pravilni:

  • v kolikor je terjatev sklada na seznamu preizkušenih terjatev prerekana ali pa so podatki napačni, se pripravi pisni ugovor zoper osnovni seznam preizkušenih terjatev z vsemi navedbami in dokazili, ki utemeljujejo navedbe sklada,
  • po vložitvi ugovora je potrebno spremljati objave vseh nadaljnjih seznamov preizkušenih terjatev, če je terjatev sklada po ugovoru priznana ali popravljena, ali je še vedno prerekana,
  • v kolikor je terjatev sklada po ugovoru zoper seznam p.t. še vedno prerekana, je sklad običajno napoten na vložitev tožbe za ugotovitev prerekane terjatve.

Skozi celoten insolventni postopek je potrebno spremljati plačila in sicer:

  • v stečajnem postopku je potrebno ves čas spremljati aktivnosti stečajnega upravitelja in temu ustrezno vlagati pravna sredstva ter spremljati zaključek stečaja,
  • postopki prisilne poravnave in poenostavljene prisilne poravnave se zaključijo s sklepom o potrditvi, v katerem je opredeljen delež, način in rok poplačila upnikov. Skladno s sklepom je potrebno spremljati plačila do poteka roka za plačilo, v kolikor se plačila ne izvajajo skladno s sklepom oz. ne pride do poplačila po izteku roka, sklad nadaljuje postopke izterjave; terjatve se odpiše skladno s sklepom o potrditvi prisilne poravnave - pripravi se interni finančni nalog za odpis,
  • v postopku likvidacije mora tekom postopka priti do dokončanja nujnih poslov, to pomeni tudi do celotnega poplačila terjatev.

Ob koncu stečajnega postopka sklad preveri izplačila iz stečajne mase. Če sklad ni prejel vseh izplačil, kot jih je sam izplačal delavcem, bo na podlagi pravnomočnega sklepa o končanju stečajnega postopka pripravil vso potrebno dokumentacijo za odpis terjatev, ki niso bile poplačane tekom postopka.


Kontakti

Dunajska 20, 1000 Ljubljana gp@sklad-kadri.si

Vsi kontakti
Na vrh strani